Instruktor sportu w dyscyplinie narciarstwo alpejskie/snowboard

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1 500 zł (uwarunkowane liczbą uczestników kursu, kwota nie zawiera kosztów związanych z częścią praktyczną kursu, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, zakup karnetów, ubezpieczenie)

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają minimum wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na podejmowanie wysiłku fizycznego oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872- 29-22

Kierownik kursu

dr Robert Czaja

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z narciarstwa alpejskiego, snowboardu oraz ich realizacji w warunkach klubów sportowych, szkolnych związków sportowych. Przekazanie podstawowych wiadomości w/w dyscyplin dotyczących historii, techniki, metodyki nauczania oraz treningu sportowego. Przygotowanie do organizowania zawodów sportowych.

Terminy zajęć

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (piątek –godziny wieczorne, sobota, niedziela), zajęcia praktyczne w formie wyjazdów na stoki narciarskie

Program kursu

120 godz. (50 godz. w./ 70 godz. ćw.) + 30 godz. praktyki instruktorskiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie narciarstwa alpejskiego/snowboardu. Przygotowuje kursantów do pracy na stokach narciarskich, w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwenci po ukończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymują legitymację instruktora sportu w dyscyplinie narciarstwo alpejskie/snowboard.

Osoba do kontaktu

Szeremeta Katarzyna

Punkty ECTS

6

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane własnoręcznie)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora narciarstwa alpejskiego/snowboard (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane miękkim ołówkiem na odwrocie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy.
  • Oświadczenie dot. podstawy prawnej, według której prowadzony jest kurs instruktora sportu w narciarstwie alpejskim/snowboardzie

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl