Instruktor sportu w dyscyplinie piłka siatkowa

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1400 zł

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają minimum wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na podejmowanie wysiłku fizycznego oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3,
35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik kursu

dr Wojciech Bajorek

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne, niezbędnej do kreowania procesem szkolenia sportowego w pracy instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

120 godz. (50 godz.w/ 80 godz. ćw.) + 30 godz. praktyki instruktorskiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs przygotowuje absolwentów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa oraz świadectwo ukończenia kursu z tego zakresu.

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

20

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane własnoręcznie)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora piłki siatkowej (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane miękkim ołówkiem na odwrocie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl