Instruktor Tenisa

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1 450 zł

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają minimum wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na podejmowanie wysiłku fizycznego oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik kursu

Dr Grzegorz Domino

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do pracy w charakterze Instruktora Tenisa

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

130 godz (50 godz .w/ 80 godz. ćw)+ 30 godz. praktyki instruktorskiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs przygotowuje absolwentów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach sportowo - rekreacyjnych, placówkach wypoczynku, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

21

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane własnoręcznie)
  • ksero podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora tenisa (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane miękkim ołówkiem na odwrocie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl