Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Opis kursu

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Socjologii Budynek A1, pokój 325, III Piętro

Program kursu

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kadra menedżerska w pomocy społecznej
  • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
  • Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
  • Kontrola zarządcza
  • System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Opłata za kurs

3200

Liczba semestrów

6 miesięcy

Początek rekrutacji

2020-02-20

Koniec rekrutacji

2020-03-30

Zasady rekrutacji

kolejność złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych pod adresem

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, 
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie oraz  wypełniony kwestionariusz osobowy
 • potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,
 • odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

Adres

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów,
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Telefon

17 872 1330

Osoba do kontaktu

Grażyna Bojda

Kierownik kursu

Dr Renata Wielgos-Struck

Wymagania wstępne

brak

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Socjologii

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25

Terminy zajęć

Podane po zakończonej rekrutacji

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

30

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl