Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Socjologii

Opłata za kurs

3200

Liczba semestrów

6 miesięcy

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

brak

Początek rekrutacji

2020-02-20

Koniec rekrutacji

2020-03-30

Zasady rekrutacji

kolejność złożenia dokumentów

Limit przyjęć

25

Adres

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów,
Budynek Główny, III Piętro, p. 325

Telefon

17 872 1330

Kierownik kursu

Dr Renata Wielgos-Struck

Opis kursu

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Socjologii Budynek A1, pokój 325, III Piętro

Terminy zajęć

Podane po zakończonej rekrutacji

Program kursu

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kadra menedżerska w pomocy społecznej
  • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
  • Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
  • Kontrola zarządcza
  • System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Osoba do kontaktu

Grażyna Bojda

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie oraz  wypełniony kwestionariusz osobowy
 • potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,
 • odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu (potwierdzone ksero)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl