Księgowość w praktyce

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Ekonomii we współpracy z praktykami

Opłata za kurs

Opłata za całość kursu wynosi 599 zł

Liczba semestrów

70 godzin / 14 zjazdów (wariantowo: piątek i środa, lub w weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy)

Język wykładowy

polski

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły w terminie do 15 października 2017. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób). Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za kurs w terminie do 14 dni po uruchomieniu kursu.

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów

Telefon

tel. 178721703/tel. 608103360

Kierownik kursu

dr Renata Nesterowicz
tel. 608103360

Opis kursu

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć  stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Kadrę naukowo-dydaktyczną kursu stanowią pracownicy Wydziału Ekonomii oraz praktycy posiadający doświadczenie w obsłudze finansowej firm.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2017 - po zebraniu grupy co najmniej 18 osób.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z poszczególnych modułów wyszczególnionych w programie kursu na podstawie szczegółowych zasad określonych w sylabusie oraz udział w co najmniej 70% zajęć.
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości
1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.5 Charakterystyka rozrachunków
1.6 Operacje gospodarcze
1.7 Dowody księgowe
1.8 Księgi rachunkowe

Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach  rachunkowych - 35 godz.
2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego
2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy o rachunkowości
2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.
3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.
3.3 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań,  sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kursu zostanie zapoznany ze specyfiką pracy w księgowości, w tym obsługą programu komputerowego Comarch ERP Optima.

Program kursu obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktyczne informacje i ćwiczenia w zakresie prowadzeniu ksiąg rachunkowych, których  realizacja  przebiegać będzie w następujących etapach:

  • przygotowanie z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości,
  • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje, księgowanie na kontach,
  • powadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem Comarch ERP Optima - zajęcia  w pracowni  komputerowej,

Księgi rachunkowe prowadzone będą dla wybranej firmy symulacyjnej, realizowane będą obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym przygotowanie deklaracji VAT -7.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Gancarz
tel. 178721703

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Anna Dudzińska
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: adudzinska@ur.edu.pl