KURS KSIĘGOWOŚĆ W PRAKTYCE I stopnia (X edycja)

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca kurs

Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z praktykami

Opłata za kurs

850 zł (Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach na wniosek Słuchacza skierowany do Kierownika kursu)

Liczba semestrów

70 godzin - ( środa, piątek w zależności od oczekiwań słuchaczy) czas trwania ok 2 miesięcy

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Koniec rekrutacji

2020-02-10

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły w terminie do 10 luty 2020. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.19 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Limit przyjęć

25 osób

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów

Telefon

Sekretariat -tel. 17-8721699 Kierownik kursu -tel. 608103360

Kierownik kursu

dr Renata Nesterowicz

Początek kursu

26 luty 2020

Opis kursu

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Terminy zajęć

Środy i piątki w godzinach od 16 do 20

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości

1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów

1.5 Charakterystyka rozrachunków

1.6 Operacje gospodarcze

1.7 Dowody księgowe

1.8 Księgi rachunkowe

 

Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach rachunkowych - 35 godz.

2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych

2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego

2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy
o rachunkowości

2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

 

Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.

3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.

3.3 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kubit

Punkty ECTS

6

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • do wglądu dowód osobisty lub inny dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy na I zajęcia przynieść komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 16 lutego 2020.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl