Nauczanie plastyki w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon

608 443 859

Kierownik studiów

Dr Anna Steliga

Opis studiów

Kształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela plastyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 131).

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

PrzedmiotWĆw.ECTS
Podstawy historii sztuki 40   5
Podstawy sztuki współczesnej 20   3
Metody animacji i promocji sztuki 20   1
Analiza dzieła plastycznego   20 3
Metodyka edukacji plastycznej 20 40 5
Struktury  wizualne   20 3
Warsztaty artystyczne w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki   120 11
Elementy projektowania graficznego   20 5
Technologie informacyjne i multimedialne   20 3
Projekty twórcze 20   3
Praktyka (60 godz. )     3
RAZEM 120 240 45

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie plastyki w szkole” uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela plastyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 131).

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem tych w zakresie:

  1. przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w zakresie nauczania plastyki;
  2. diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie, z niepowodzeniami szkolnymi);
  3. realizacji procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej i artystycznej;
  4. projektowania, realizacji i ewaluacji programów nauczania plastyki;
  5. sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i multimediami, w tym kształtowania umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych;
  6. podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego kulturalnego.

Osoba do kontaktu

Dr Anna Steliga

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl