Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

Opis studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

Program studiów

 • Prawo medyczne
 • Prawne aspekty leczenia niepłodności
 • Ochrona zdrowia w Polsce. Problemy prawne i organizacyjne
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego
 • Prawa pacjenta
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Komunikowanie z chorym pacjentem i jego rodziną
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Świadczenie usług farmaceutycznych
 • Wybrane zagadnienia etyki
 • Organy ochrony praw pacjenta
 • Prawo pracy – stosowanie w podmiotach leczniczych
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Mediacja w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia
 • Public relations w ochronie zdrowia
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Ogólne założenia: niniejsze studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników (słuchaczy) z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania placówkami leczniczymi. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik zarządzania w ochronie zdrowia. Powinny też pomóc w poznaniu strony prawnej funkcjonowania placówek leczniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa medycznego. Studia powinny przygotować słuchaczy do samodzielnego prowadzenia placówek leczniczych, jak też zarządzania w służbie zdrowia.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji .

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe, kserokopia dyplomu ukończenia studiów

Adres

35-068 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 53

Osoba do kontaktu

mgr Elżbieta Harasymowicz

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Jerzy Plis

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

35

Terminy zajęć

Dwa razy w miesiącu (cztery zjazdy)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

30

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl