Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii

Opłata za studia podyplomowe

3290,00 zł (1645,00 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Termin składania dokumentów

1.XII 2017

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla pracowników ZUS odbywa się drogą elektroniczną w terminach uzgodnionych z ZUS i ogłaszanych na stronie UR. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla osób nie będących pracownikami ZUS odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy, liczącej maksymalnie 25 osób.

Limit przyjęć

25 osób w jednej grupie

Adres

Ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 17 17

Kierownik studiów

Dr Lidia Kaliszczak

Początek studiów

Grudzień 2017

Opis studiów

Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

Terminy zajęć

Zjazdy w sobotę i niedzielę  – dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program studiów ma charakter indywidualny – powstał w toku konsultacji oraz analizy potrzeb pracowników ZUS. Uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i wybranych zagadnień prawa.

Więcej informacji na

 http://www.we.ur.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/ubezpieczenia-spoleczne-z-elementami-prawa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Uzyskane kwalifikacje potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z wyszczegółowieniem  rodzaju i  wymiaru zrealizowanych zajęć.

Osoba do kontaktu

Mgr Natalia Kłos

Punkty ECTS

32

Wymagane dokumenty

  • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl