Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii

Opłata za studia podyplomowe

3350,00 zł (1675,00 zł za semestr) (przy minimum 26 osobach). Od roku akademickiego 2018/2019 opłaty za studia mogą ulec zmianie

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Termin składania dokumentów

2019-09-20

Zasady rekrutacji

Rekrutacja drogą elektroniczną w terminach ogłaszanych na stronie UR. Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). Rejestracja elektroniczna (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/ )

Limit przyjęć

25 osób w jednej grupie

Adres

Ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 17 17

Kierownik studiów

Dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów

Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

Terminy zajęć

Zjazdy w sobotę i niedzielę  – dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program studiów ma charakter indywidualny – powstał w toku konsultacji oraz analizy potrzeb pracowników ZUS. Uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i wybranych zagadnień prawa.

Więcej informacji na

 http://www.we.ur.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe/ubezpieczenia-spoleczne-z-elementami-prawa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Uzyskane kwalifikacje potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z wyszczegółowieniem  rodzaju i  wymiaru zrealizowanych zajęć.

Osoba do kontaktu

Mgr Natalia Kłos

Punkty ECTS

32

Wymagane dokumenty

  • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl