Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Opłata za studia podyplomowe

2700 zł (1350 zł za semestr); 2500 zł dla absolwentów UR

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

do 30 września 2019 r.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów. 

Limit przyjęć

Do uruchomienia studiów konieczna jest grupa składająca się z 20 studentów.

Adres

Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Telefon

17 872 10 58

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca

Opis studiów

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Studia mają charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania i kształtowania wizerunku, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją praktycy funkcjonujący w różnych obszarach związanych z zarządzaniem i wizerunkiem.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne, raz w miesiącu.

Program studiów

tak

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnik studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i budowania wizerunku osobistego i wizerunku organizacji. Dotyczy to m.in. przywództwa w organizacji, umiejętności zarządzania urzędem, negocjacji biznesowych, wystąpień publicznych, relacji z mediami. Studenci uzyskują także wiedzę i umiejętności z zakresu wizerunku organizacji, dress-codu, etykiety, budowy wizerunku w mediach społecznościowych.  

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Wielgus

Punkty ECTS

33

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzona przez UR za zgodność z oryginałem).
  3. Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzona przez UR.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl