Administracja publiczna

Opis studiów

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych. Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, menedżerów gospodarki publicznej, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką z zakresu administracji publicznej. Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

Program studiów

 • Administracja i zasady jej funkcjonowania
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Ochrona środowiska
 • Zasady etyki urzędniczej
 • Informatyzacja administracji publicznej, e-administracja
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój i postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w świetle regulacji UE
 • Postępowanie w zbieraniu danin publicznych
 • Seminarium dyplomowe   

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych oraz stosowania zasad i procedur niezbędnych do wykonywania zadań w organizacjach i instytucjach sektora publicznego i społecznego. Są również przygotowani do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo potrafią sprawnie wyszukiwać i posługiwać się przepisami prawa, rozwiązywać problemy zawodowe, posiadając umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołem.. Znają i stosują w pracy zawodowej idee i fundamentalne zasady płynące z etosu urzędnika administracji publicznej.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji .

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe, kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Adres

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 82

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Bocheńska

Kierownik studiów

dr Konrad Kędzierski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25

Terminy zajęć

Dwa razy w miesiącu (cztery zjazdy)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

30

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl