Historia

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Historii

Opłata za studia podyplomowe

1.500 zł za semestr

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie ze specjalnością nauczycielską

Termin składania dokumentów

Stały nabór

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów

Adres

Rzeszów, ul. Rejtana 16 c

Telefon

17/872-13-06

Fax

17/872-12-69

Początek studiów

Październik/listopad 2015

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne (co dwa tygodnie)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do nauczania historii we wszystkich typach szkół

Osoba do kontaktu

Barbara Sowa

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl