Diagnoza i terapia pedagogiczna

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia „Diagnoza i terapia pedagogiczna” adresowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu). 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872-18-16

Kierownik studiów

dr Małgorzata Marmola

Opis studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” ma szeroką wiedzę z zakresu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, a także zaburzeń występujących w rozwoju oraz sposobów oddziaływań terapeutycznych. Zna terminologię z zakresu pedagogiki, rozwoju i funkcjonowania dziecka, zaburzeń okresu rozwojowego, diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych metodach terapii dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, zna strategie i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem. Samodzielnie planuje i realizuje projekty w zakresie diagnozowania rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii pedagogicznej. Umie podjąć współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji dziecka i jego rodziny. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia skutecznych oddziaływań wspierających rodzinę przeżywającą trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej diagnostyczno-terapeutycznej działalności.

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” może znaleźć zatrudnienie  w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, realizując zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub inne formy terapii pedagogicznej.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia „Diagnoza i terapia pedagogiczna” adresowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 1. Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

 

 1. Język kształcenia: polski

 

 1. Ogólne założenia : Podstawowym celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza z trudnościami w uczeniu się. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności oraz zdobędą kompetencje do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

 1. Ogólna liczba punktów ECTS : 45

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 360

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

1. Psychologia rozwoju i wychowania dziecka

2

2. Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży

2

3. Organizacja procesu diagnostycznego

i terapeutycznego

1

4.Diagnostyka pedagogiczna

3

5. Metody terapii pedagogicznej

3

6.Podstawy diagnozy psychologicznej

2

7.Współczesne koncepcje różnic indywidualnych

2

8.Trening komunikacji i umiejętności wychowawczych

3

9.Etyczne problemy w diagnozie i terapii dziecka

2

10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

11. Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów

2

12.Usprawnianie motoryki dziecka

2

13. Podstawy logopedii i metody terapii zaburzeń mowy

2

14. Arteterapia

2

15. Trudności w nauce szkolnej u dzieci i ich uwarunkowania

2

16.Terapia trudności w nauce czytania i pisania

3

17. Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych

3

18. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

2

19. Elementy muzykoterapii w terapii pedagogicznej

1

20. Wykorzystanie technologii informacyjnych do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej

1

21. Praktyka w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

3

 

 1. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS:

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w placówce oświatowej, w której odbywają się zajęcia z terapii pedagogicznej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), pod opieką nauczyciela specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej (co najmniej nauczyciela mianowanego).

 

Zasady odbywania praktyki:

- Student w czasie praktyki podlega dyrekcji placówki, w której odbywa praktykę, a jego bezpośrednim przełożonym jest nauczyciel specjalista, który jest opiekunem praktyki.

- Student uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez opiekuna praktyki i innych wyznaczonych zadaniach realizowanych na terenie placówki.

- W czasie praktyki student prowadzi dziennik praktyk, zawierający protokoły hospitowanych zajęć.

 - Nieobecność na praktykach może być usprawiedliwiona po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego.

 

Formy realizacji praktyki:

- Zapoznanie się ze statutem placówki  i inną dokumentacją, a także z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki i nauczyciela specjalisty.

- Obserwacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzonych przez nauczyciela specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej.

- Poznawanie i obserwacja różnych form współpracy specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i innymi nauczycielami oraz rodzicami.

- Samodzielne prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

Wymiar:

60 godzin dydaktycznych praktyki  w III semestrze studiów – 3 punkty ECTS.

 

 1. Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na co najmniej 70% zajęć, zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów, złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, odbycie i zaliczenie praktyki, napisanie pracy dyplomowej, złożenie egzaminu końcowego, rozliczenie finansowe.

 

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 2018 r.,

obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” ma szeroką wiedzę z zakresu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, a także zaburzeń występujących w rozwoju oraz sposobów oddziaływań terapeutycznych. Zna terminologię z zakresu pedagogiki, rozwoju i funkcjonowania dziecka, zaburzeń okresu rozwojowego, diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych metodach terapii dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, zna strategie i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem. Samodzielnie planuje i realizuje projekty w zakresie diagnozowania rozwoju dzieci i młodzieży oraz terapii pedagogicznej. Umie podjąć współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej aktywizacji dziecka i jego rodziny. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia skutecznych oddziaływań wspierających rodzinę przeżywającą trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej diagnostyczno-terapeutycznej działalności.

Absolwent podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” może znaleźć zatrudnienie  w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, realizując zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub inne formy terapii pedagogicznej.

Osoba do kontaktu

mgr Ewelina Hamerla

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl