Pedagogika człowieka dorosłego

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Opłata za studia podyplomowe

3 200 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe z zakresu PEDAGOGIKA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, lub jednolitych studiów magisterskich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagoga dorosłych lub poszerzyć posiadaną w tym zakresie wiedzę i umiejętności.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 -18- 16

Kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

Opis studiów

Studia dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do pracy na stanowisku PEDAGOGA OSÓB DOROSŁYCH w placówkach oświatowych, takich jak:

 • placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.),
 • instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.),
 • placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny,
 • instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki człowieka dorosłego absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami i narzędziami z zakresu dydaktyki i pedagogiki dorosłych. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom zrozumienie i interpretację zjawisk społecznych, sytuacji ludzi w starszym wieku, co w efekcie pozwoli im na zastosowanie zdobytej wiedzy w procesach wspomagania wielorakiej aktywności ludzi dorosłych, w tym aktywności w zakresie uczenia się.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych w/w uprawnienia uzyskują po ukończeniu kursu pedagogicznego.

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa studiów podyplomowych: Pedagogika człowieka dorosłego

 

 1. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

 

4.Język kształcenia: język polski

 

 1. 5. Ogólne założenia: Studia podyplomowe z zakresu PEDAGOGIKI CZŁOWIEKA DOROSŁEGO wychodzą naprzeciw wyzwaniom kulturowym i cywilizacyjnym pedagogiki. Budowa społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa poinformowanego rozumu wymaga całożyciowego uczenia się. W tym procesie uwzględnić należy wymagania wynikające z realizacji programów rządowych adresowanych do ludzi w starszym wieku. Polityka wobec seniorów i dla seniorów staje się priorytetem polityki społecznej większości państw. Także Polski. Podstawowe założenia zawiera program rządowy: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność.

Celem studiów PEDAGOGIKA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego pełnienia zadań pedagoga człowieka dorosłego. Studia umożliwiają słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych powiązanych z całożyciowymi procesami uczenia się człowieka.

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 225

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

 

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

Wyzwania edukacyjne przemian cywilizacyjnych

2

Dydaktyka dorosłych

2

Podstawy pedagogiki dorosłych

1

Wychowanie do starości

4

Edukacja ustawiczna

3

Poradnictwo i doradztwo życiowe i zawodowe

3

Rozwój zawodowy a edukacja ustawiczna

2

Metodyka zajęć w różnych formach edukacji

dorosłych

5

Podstawy prawne pracy i zatrudnienia osób

dorosłych

2

E – edukacja

2

Praktyka programowa

 

4

 

 1. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczbą pkt. ECTS: 4 ECTS

Zasady odbywania praktyki:

 1. Słuchacz – praktykant w zakresie dyscypliny podlega dyrekcji placówki, jego bezpośrednim przełożonym jest nauczyciel/andragog z ramienia placówki,
 2. Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP i tajemnicy służbowej,
 3. Słuchacz uczestniczy jako asystent nauczyciela/andragoga pracy we wszystkich przejawach życia placówki/instytucji,
 4. Nieobecność słuchacza na praktyce może być usprawiedliwiona tylko w przypadku zwolnienia lekarskiego,
 5. W czasie trwania praktyki słuchacz zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, który powinien zawierać:

Protokoły z obserwacji zajęć – 15 (zawierające temat zajęć, cele określone przez nauczyciela/andragoga, przebieg zajęć ujęty krótko w punktach, z uwagami własnymi słuchacza; Konspekty z 5 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, notatki z innych zajęć realizowanych przez słuchacza.

 

Formy realizacji praktyki:

 1. Zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania placówki/instytucji,
 2. Obserwacja czynności nauczyciela/andragoga
 3. Poznanie obowiązków nauczyciela/andragoga,
 4. Poznanie metod, zasad, form i narzędzi pracy nauczyciela/andragoga,
 5. Pomoc opiekunowi praktyki w realizacji jego obowiązków zawodowych.

Wymiar praktyki:

Praktyka w wymiarze 25 godzin ma na celu poznanie specyfiki pracy nauczyciela/andragoga. Będzie realizowana w wybranej przez słuchacza placówce (placówki wsparcia dziennego, sanatoria, poradnie rodzinne, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejsko – gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia, hospicja, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz edukacji dorosłych).

 

 • Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie wszystkich przewidzianych tokiem studiów zaliczeń, przygotowanie prac projektowych i zdanie egzaminów potwierdzone w karcie egzaminów i zaliczeń oraz w karcie słuchacza, a także zaliczenie praktyki programowej i rozliczenie finansowe.

 

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 2018 r.,

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do pracy na stanowisku PEDAGOGA OSÓB DOROSŁYCH w placówkach oświatowych, takich jak:

 • placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.),
 • instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.),
 • placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny,
 • instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).

 

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki człowieka dorosłego absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami i narzędziami z zakresu dydaktyki i pedagogiki dorosłych. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom zrozumienie i interpretację zjawisk społecznych, sytuacji ludzi w starszym wieku, co w efekcie pozwoli im na zastosowanie zdobytej wiedzy w procesach wspomagania wielorakiej aktywności ludzi dorosłych, w tym aktywności w zakresie uczenia się.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych w/w uprawnienia uzyskują po ukończeniu kursu pedagogicznego.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Wozowicz

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl