Kurs Nauczanie programowania w klasach I-III

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej. Wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki.

 

Początek rekrutacji

2018-06-18

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Kierownik studiów

dr Waldemar Lib

Opis studiów

Kurs Nauczanie programowania w klasach I-III ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu nauczania programowania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Osoba kończąca kurs będzie potrafiła rozwiązywać problemy metodami algorytmicznymi za pomocą poleceń oraz funkcji programu Blockly.

Dodatkowo osoba kończąca kurs zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych skierowanych dla dzieci.

Absolwent kursu będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do pracy w grupach uczniów nad wspólnym projektem programistycznym.

Program studiów

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa kursu dokształcającego: Nauczanie programowania w klasach I-III

 

 1. Czas trwania kursu: 30 g.

 

 1. Język kształcenia: polski

 

 1. Ogólne założenia: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli uczących w klasach I-III szkoły podstawowej. Jego głównym założeniem jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy z zakresu nauczania programowania dla najmłodszych za pośrednictwem oprogramowania Blockly. Podczas kursu zostaną poruszone zagadnienia z zakresu podstawowych funkcji oprogramowania, struktury programu oraz jego możliwości. W następnej części każdy z uczestników pod kątem trenera kursu realizował będzie zadania o stopniowanych poziomach trudności, w zależności od poruszanych zagadnień. Efektem 30 godzinnego kursu będzie nabycie umiejętności z zakresu wykorzystywania oprogramowania Blockly wraz z pełną jego funkcjonalnością umożliwiającą nauczanie programowania w klasach I-III szkoły podstawowej. Dodatkowo każdy kursant otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte w toku zajęć kompetencje.

 

 1. Ogólna liczba punktów ECTS: 2

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 30

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

Odniesienie do efektów kształcenia
(np. SP_W01, SP_U01, SP_K01)

Czym jest programowanie?

0,5

K_W01,

K_U04, K_K02,

 K_K03

Postawy nauki programowania

0,5

K_W02,

K_U01, K_U03,

K_K01, K_K02

Rozwiązywanie zadań z programem „Blockly”

1

K_W01, K_W02,

K_U02,

K_K01

 

 1. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS: brak wymogu odbywania praktyk
 • Warunki ukończenia kursu: Obecność min. na 80% zajęć, zaliczenie poszczególnych ćwiczeń oraz rozliczenie finansowe.

 

Program kursu uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 2018r.,

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019.

 

 

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs Nauczanie programowania w klasach I-III ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu nauczania programowania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Osoba kończąca kurs będzie potrafiła rozwiązywać problemy metodami algorytmicznymi za pomocą poleceń oraz funkcji programu Blockly.

Dodatkowo osoba kończąca kurs zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych skierowanych dla dzieci.

Absolwent kursu będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do pracy w grupach uczniów nad wspólnym projektem programistycznym.

Punkty ECTS

2

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki (oryginał do wglądu).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl