Kursu „Tablica interaktywna w edukacji”

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Kurs adresowany jest do osób chcących rozszerzyć swój warsztat pracy nauczyciela
o narzędzie wspomagające proces edukacyjny, jakim jest tablica interaktywna.

Wymagania wstępne: Dyplom ukończenia studiów wyższych  o specjalności nauczycielskiej.   

Początek rekrutacji

2018-06-18

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Kierownik studiów

dr Waldemar Lib

Opis studiów

Absolwent kursu „Tablica interaktywna w edukacji” zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki; metodyki przygotowywania i konstruowania materiałów dydaktycznych pod kątem wykorzystania ich na zajęciach z tablicą interaktywną.

Absolwent będzie potrafił opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem.

Absolwent będzie przygotowany merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Program studiów

 

PROGRAM  KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej kurs dokształcający: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa kursu dokształcającego: Tablica interaktywna w edukacji

 

 1. Czas trwania kursu dokształcającego: 1 semestr

 

 1. Język kształcenia: polski

 

 1. Ogólne założenia: Kurs dokształcający o charakterze praktycznym opierający się na pracy zespołowej, wymianie doświadczeń praktycznych dotyczących przygotowywania multimedialnych materiałów edukacyjnych skierowanych do osób chcących opanować wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych w swojej pracy zawodowej. Dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

 

 1. Ogólna liczba punktów ECTS: 2

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 30

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

Odniesienie do efektów kształcenia
(np. SP_W01, SP_U01, SP_K01)

1.       Tablica interaktywna -  zasada i oprogramowanie

1

K_W01,

K_U01, K_U04,

 K_K03

2.      Projektowanie materiałów edukacyjnych

1

K_W02, K_W03,

K_U02, K_U03,

K_K01, K_K02

 

 1. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS: brak praktyk

 

 • Warunki ukończenia kursu dokształcającego: Zaliczenie wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie kursu oraz rozliczenie finansowe.

 

 

Program kursu zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 2018 r.,

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

EFEKTY KSZTAŁCENIA

dla kursu dokształcającego

 

Nazwa kursu dokształcającego: Tablica interaktywna w edukacji

 

Opis zakładanych efektów kształcenia:

 

 1. Efekty kształcenia według uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK1:

POZIOM7

 

Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia

PRK

Absolwent kursu dokształcającego/ szkolenia*:

WIEDZA

K_W

zna i rozumie zasadę działania, budowę oraz niezbędne oprogramowanie potrzebne do obsługi tablicy interaktywnej;

P7U_W

UMIEJĘTNOŚCI

K_U

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu przekazania niezbędnych wiadomości z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;

P7U_U

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

P7U_K

 • Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

 

 1. Efekty kształcenia według charakterystyk drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego2:

 

Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia

PRK

WIEDZA

Absolwent kursu dokształcającego/szkolenia* zna/ rozumie/posiada w pogłębionym stopniu:

POZIOM 7

K_W01

podstawowe informacje z zakresu tablic interaktywnych związanych z funkcją dydaktyczną;

P7S_WG

K_W02

oprogramowanie i zasady działania tablicy interaktywnej;

P7S_WG

K_W03

zasady tworzenia/projektowania materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem tablic interaktywnych w oparciu o prawa autorskie.

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent kursu dokształcającego/ szkolenia* potrafi:

POZIOM 7

K_U01

umiejętnie wykorzystać tablicę interaktywną podczas prowadzenia wykładu, zajęć dotyczących zagadnień poruszanych na lekcjach w tym, w celach komunikowania się z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji;

P7S_UK

K_U02

umiejętnie przygotować materiały edukacyjne pod kątem wykorzystania ich z tablicą interaktywną;

P7S_UW

K_U03

umiejętnie poprowadzić zajęcia w oparciu o pracę zespołową wykorzystując nowoczesne środki dydaktyczne;

P7S_UO

K_U04

wskazać zalety całożyciowego uczenia się uwzględniającego rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT.

P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent kursu dokształcającego/ szkolenia* jest gotów/ma świadomość do:

POZIOM 7

K_K01

pracować w grupie uczniów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;

P7S_KK

K_K02

wykorzystać tablicę interaktywną w celu przedstawienia zagadnień programowych w łatwiejszy sposób;

P7S_KO

K_K03

wpływu profesjonalnego przygotowania oprogramowania i materiałów dydaktycznych w celu profesjonalnego przeprowadzenia zajęć.

P7S_KR

*niewłaściwe skreślić

2 - Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji   typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8
(Dz. U z 2016 r. poz. 1594).

 

Oznaczenia:

 • K/ SZ– kurs dokształcający/ szkolenie*
 • W01, 02, 03, itd. – wiedza i kolejny nr efektu kształcenia;
 • U01, 02, 03, itd. – umiejętności i kolejny nr efektu kształcenia;
 • K01, 02, 03, itd. – kompetencje społeczne i kolejny nr efektu kształcenia
 • PRK – Polska Rama Kwalifikacji                                                              

Punkty ECTS

2

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl