Zarządzanie w administracji publicznej-studia menedżerskie

Opis studiów

Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Program został opracowany w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu miękkich kompetencji zarządzania ludźmi oraz wybranych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Studia adresowane są także do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania w różnych obszarach działalności administracji publicznej, planujących przyszłe zatrudnienie w KAS.

Program studiów

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym – zarys problematyki

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Przywództwo - kształtowanie roli lidera

Zarządzanie zmianą

Motywowanie pracowników 

Efektywne zarządzanie czasem i pracą

Etykieta i protokół zachowań pracownika w administracji publicznej

Trening asertywności

Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Techniki komunikowania w administracji publicznej

Budowanie wiarygodnego wizerunku instytucji

Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym

Wystąpienia publiczne

Praca zespołowa i tworzenie zespołów zadaniowych

Stres oraz sposoby radzenia sobie ze stresem 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Korzyści dla absolwentów

  • Możliwość zdobycia i/lub poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerskich niezbędnych do pracy w administracji publicznej. W szczególności zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:
  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i przewodzić zespołowi pracowniczemu;
  • świadomie zarządzać zmianą;
  • posługiwać się narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji, skutecznej komunikacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem;
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, w tym budować jej wiarygodny wizerunek.
  • Indywidualny program studiów zorientowany na potrzeby pracowników IAS, w tym szeroki zakres kształcenia kompetencji interpersonalnych.
  • Znaczna część zajęć prowadzona w formie warsztatów lub innych metod interaktywnych, co pozwala na rozwój praktycznych umiejętności i wymianę wiedzy oraz doświadczenia.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata za studia wynosi 3100,00 zł (1550,00 zł za semestr) . Wpłaty należy dokonać na podane konto: Nr konta: 04 1030 1999 7897 0000 0181 0070 z dopiskiem WE-ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2018/2019 (A.R.)

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.10.2020 r.- rekrutacja przedłużona

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla pracowników IAS odbywa się drogą elektroniczną w terminach uzgodnionych z IAS i ogłaszanych na stronie UR. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla osób nie będących pracownikami KAS odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy, liczącej maksymalnie 25 osób.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 5

35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 08, 604 64 46 61

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Bałamut

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 180 (zjazdy w trybie weekendowym, co dwa tygodnie)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl