Audyt wewnętrzny

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów

Opłata za studia podyplomowe

3 900,00 zł (1 950,00 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów

Początek rekrutacji

2019-05-20

Termin składania dokumentów

Nabór na IV edycję studiów zakończony

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Limit przyjęć

24 osoby

Adres

M. Ćwiklińskiej 2, bud. D1 -pokój 5

35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 08

Kierownik studiów

Lidia Kaliszczak - 604644661

Początek studiów

26 października 2019 r.

Opis studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Terminy zajęć

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę

Audyt wewnętrzny – terminarz zjazdów 2019-2020

26-27 X 2019

16-17 XI 2019

07-08 XII 2019

14 XII 2019

11-12 01 2019

25-26 I 2020

07-8 III 2020

21-22 III 2020

04-05 IV 2020

18-19 IV 2020

09-10 V 2020

23-24 V 2020

06-07 VI 2020

20-21 VI 2020

04 -05 VII 2020

11-12 VII 2020

Program studiów

Nazwa przedmiotu:

 1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 4. Podstawy ekonomi i zarządzanie organizacją
 5. Finanse publiczne
 6. Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 7. Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 8. Rachunkowość finansowa
 9. Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 10. Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 11. Statystyczne metody monitorowania procesów
 12. Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 13. Analiza ryzyka
 14. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 15. Planowanie zadań audytowych
 16. Rachynkowość podatkowa
 17. Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 18. Audyt zamówień publicznych
 19. Audyt informatyczny
 20. Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 21. Seminarium - prace projektowe
 22. Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie "Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW Sp. z. o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanycm z kierunkiem ukończonych studiów.

Uwaga: Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny" i uzyskania kompetencji w zakresie "Inspektor Ochrony Danych Osobowych". Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Osoba do kontaktu

kontakt w sprawach organizacyjnych: mgr Barbara Bałamut - 17 872 16 08; kontakt w sprawach merytorycznych: mgr Stanisław Hady-Głowiak - 723 913 028;

Punkty ECTS

32

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
(do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem

Po potwierdzeniu kwalfikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomi z dopiskiem Audyt wewnętrzny

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl