Audyt wewnętrzny

Opis studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

Program studiów

Nazwa przedmiotu:

 1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 4. Podstawy ekonomi i zarządzanie organizacją
 5. Finanse publiczne
 6. Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 7. Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 8. Rachunkowość finansowa
 9. Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 10. Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 11. Statystyczne metody monitorowania procesów
 12. Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 13. Analiza ryzyka
 14. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 15. Planowanie zadań audytowych
 16. Rachynkowość podatkowa
 17. Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 18. Audyt zamówień publicznych
 19. Audyt informatyczny
 20. Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 21. Seminarium - prace projektowe
 22. Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) można znaleźć pod linkiem: https://www.pikw.pl/krajowa-lista-profesjonalnych-audytorow-i-kontrolerow-wewnetrznych,art_159.html

Uwaga: Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Opłata za studia podyplomowe

3 900,00 zł (1 950,00 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
Ostatnie wolne miejsca

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
(do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem

Po potwierdzeniu kwalfikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomi z dopiskiem Audyt wewnętrzny

Adres

M. Ćwiklińskiej 2, bud. D1 -pokój 5

35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 17 81

Osoba do kontaktu

Pani Natalia Kłos

Kierownik studiów

Lidia Kaliszczak - 604644661

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów

Jednostka prowadząca studia

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

24 osoby

Początek studiów

Pierwsze zajęcia planowane są w dniach 24-25 października 2020 r.

Terminy zajęć

Pierwsze zajęcia planowane są w dniach 24-25 października 2020 r.

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

32

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl