Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą

Opłata za studia podyplomowe

3950,00 zł (1975,00 za semestr) Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch lub czterech ratach (na wniosek Uczestnika skierowany do kierownika studiuó podypolomowych)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym w dniu 8 lutego

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do
30 stycznia 2020 r.

 

Rozpoczęcie zajęć – 8 luty 2020

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów

M. Ćwiklińskiej 2, pokój 2

35-601 Rzeszów

Telefon

502112343,

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak

Początek studiów

8 luty 2020

Opis studiów

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r.

Terminy zajęć

Zjazdy weekendowe (w sobotę i niedzielę), zwykle co dwa tygodnie.

Program studiów

Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.

Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.

Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.

Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.

Seminarium – 8 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat KRS.

Osoba do kontaktu

mgr Karolina Kozioł

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
  • Dowód tożsamości do wglądu

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl