Menedżer w samorządzie terytorialnym

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Opłata za studia podyplomowe

2700 zł (1350 zł za semestr); 2500 zł dla absolwentów UR

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania dokumentów

1 maja - 30 września 2019 r.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” jest złożenie wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

Do uruchomienia studiów konieczna jest grupa składająca się z minimum 20 studentów.

Adres

Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Telefon

17 872 10 58

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca

Początek studiów

październik 2019 r.

Opis studiów

Studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” są adresowane do osób należących do kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami studiów mają być pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin, a także pracownicy jednostek podległych samorządowi województwa, samorządom powiatowym i gminnym. Studia mają mieć charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także, w przeważającej mierze praktycy, doświadczeni w różnych obszarach związanych z zarządzaniem.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnik studiów podyplomowych Menedżer w samorządzie terytorialnym zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania. Dotyczy to m.in. zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami i inwestycjami, organizacją obsługi klienta. Studenci uzyskują także wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny finansów publicznych, tworzenia budżetu zadaniowego, prowadzenia relacji z mediami, zasad marketingu terytorialnego, wystąpień publicznych, a także zasad stylizacji i etykiety.

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Wielgus

Punkty ECTS

38

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzona przez UR za zgodność z oryginałem).
  3. Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzona przez UR.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl