MATEMATYKA

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Jednostka prowadząca studia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opłata za studia podyplomowe

5400 zł (1800zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

ukończone studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o kierunku, na którym realizowane były treści matematyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym UR i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • wyciąg z toku studiów lub indeksu z informacją, że na ukończonym kierunku studiów realizowane były treści matematyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości;
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

30 słuchaczy

Adres

ul. S. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

17-8518531

Kierownik studiów

dr Piotr Pusz

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób)

Opis studiów

Cel studiów:

 • zdobycie wiedzy z różnych dziedzin matematyki na poziomie wyższym;
 • przekazywanie wiedzy matematycznej niezbędnej do nauczania matematyki  w szkole podstawowej i szkole średniej
 • zapoznanie z metodami i technikami stosowanymi w różnych działach matematyki;
 • wyposażenie w wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej koniecznych przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

Adresat: Studia podyplomowe „matematyka” przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o kierunku, na którym realizowane były treści matematyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do nauczania matematyki, jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 1. Matematyka elementarna;
 2. Wstęp do logiki i teorii mnogości;
 3. Rachunek różniczkowy i całkowy;
 4. Algebra liniowa z geometrią;
 5. Metody numeryczne;
 6. Geometria szkolna;
 7. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka;
 8. Podstawy informatyki;
 9. Seminarium z rozwiązywania zadań;
 10. Dydaktyka matematyki;
 11. Repetytorium z psychologii i pedagogiki;
 12. Komputerowe wspomaganie matematyki;
 13. Seminarium dyplomowe.

W ramach studiów obowiązuje praktyka w szkole podstawowej i szkole średniej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu matematyka w szkole podstawowej lub szkole średniej.

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kozyra

Punkty ECTS

90

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • wyciąg z toku studiów lub indeksu z informacją, że na ukończonym kierunku studiów realizowane były treści matematyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin;
 • kserokopia świadectwa dojrzałości;
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl