Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

3 630 PLN + 30 zł. opłata za świadectwo

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

brak

Początek rekrutacji

2018-09-01

Termin składania dokumentów

od września 2018 do uzyskania min. liczby kandydatów

Zasady rekrutacji

Rejestracja elektroniczna,

Rozmowa kwalifikacyjna.

Limit przyjęć

30 osób

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, Rzeszów

Telefon

662208038 lub 507805057

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Początek studiów

po zgłoszeniu min. 22 kandydatów

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkół oraz placówek oświatowych, a także dla wszystkich tych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z zakresu tańca oraz poszerzyć umiejętności taneczne potrzebne do sprawnego wykonywania zadań instruktora i choreografa w dziedzinie polskiego tańca ludowego.

Terminy zajęć

sobota, niedziela (dwa razy w miesiącu)

Program studiów

Program studiów uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny polskich tańców narodowych i regionalnych.

Blok przedmiotów z zakresu wiedzy o człowieku i społeczeństwie:

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka

Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii

Zarządzanie i marketing w kulturze

Blok przedmiotów kierunkowych:

Tańce rzeszowskie, Tańce przeworskie

Tańce lasowiackie, Tańce krośnieńskie

Tańce gorlickie, Tańce podlaskie

Tańce lubelskie, Tańce śląskie

Tańce Lachów Sądeckich, Tańce spiskie

Tańce Górali Żywieckich, Tańce Krakowiaków Wschodnich, Tańce Górali Podhalańskich, Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania, Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej

Metodyka pracy z zespołem tanecznym

Kompozycja tańca, Wybrane zagadnienia z inscenizacji i reżyserii, Pieśni ludowe wybranych regionów Polski z emisją głosu

Historia tańca i baletu, Polska muzyka ludowa

Wybrane zagadnienia z polskiej kultury ludowej, Zarządzanie i marketing w kulturze

Wiadomości o muzyce, Ekspresja muzyczno-ruchowa z rytmiką

Techniki taneczne z metodyką nauczania:

Technika charakterystyczna, Technika tańca klasycznego, Technika wolna

Blok przedmiotów dodatkowych:

Taniec towarzyski z metodyką nauczania

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

zajęć o profilu artystyczno-tanecznym

amatorskich zespołów tanecznych.

Studia posiadają rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osoba do kontaktu

mgr Romuald Kalinowski, dr Jadwiga Madej-Bär

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na ww. studiach.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl