Studia podyplomowe

Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

3 600 PLN

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

Do końca września

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia podyplomowe jest:

 1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego.

Rozmowa kwalifikacyjna stwierdzająca stan zaawansowania tanecznego kandydata, uzdolnienia muzyczno-ruchowe i motywacje do podjęcia studiów podyplomowych.

Limit przyjęć

30 osób

Adres

ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów

Telefon

(17) 872 18 76, tel. kom. 662 208 038 (Kierownik studiów)

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Początek studiów

Październik

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich. Adresowane są do wszystkich osób, które chcą uzyskać umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych – taniec polski.

Terminy zajęć

System zjazdów sobotnio-niedzielnych – przeciętnie dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca. Obejmuje on trzy główne bloki tematyczne o łącznej liczbie 332 godzin lekcyjnych.

Blok przedmiotów z zakresu wiedzy o człowieku i społeczeństwie:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
  Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii

Blok przedmiotów kierunkowych:

 • Tańce regionalne z metodyką nauczania:
  • Tańce Ziemi Rzeszowskiej
  • Tańce przeworskie
  • Tańce lasowiackie
  • Tańce krośnieńskie
  • Tańce gorlickie
  • Tańce Podlasia
  • Tańce lubelskie
  • Tańce spiskie
  • Tańce śląskie
  • Tańce Lachów Sądeckich
  • Tańce Górali Żywieckich
  • Tańce Krakowiaków Wschodnich
  • Tańce Górali Podhalańskich
 • Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania
 • Techniki taneczne z metodyką nauczania:
  • technika charakterystyczna z metodyką nauczania
  • technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
 • technika wolna z metodyką nauczania
 • Metody pracy z zespołem tanecznym
 • Kompozycja tańca
 • Wybrane zagadnienia inscenizacji i reżyserii
 • Pieśni ludowe wybranych regionów Polski z emisją głosu
 • Historia tańca i baletu
 • Polska muzyka ludowa
 • Wybrane zagadnienia polskiej kultury ludowej
 • Zarządzanie i marketing w kulturze
 • Wiadomości o muzyce
 • Ekspresja muzyczno-ruchowa z elementami rytmiki

Blok przedmiotów dodatkowych

 • Taniec towarzyski z metodyką nauczania

Przedmioty kierunkowe realizowane będą przez wybitnej klasy specjalistów z dziedziny tańca ludowego i narodowego w Polsce.

Przedmioty uzupełniające prowadzone będą przez choreografów o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów posiadają uprawenienia do:

 1. sprawnego i twórczego wykonywania zawodu instruktora tańca polskiego
 2. prowadzenia zajęć tanecznych w szkole i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych.

Po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osoba do kontaktu

mgr Romuald Kalinowski, dr Jadwiga Bär

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Formularz zgłoszeniowy.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl