Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Angielskiej

Opłata za studia podyplomowe

2.000,00 zł za sem.

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

angielski/polski

Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim.
Znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do CAE.

Zasady rekrutacji

Na podstawie złożonych dokumentów.

Limit przyjęć

25 osób

Adres

Al. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów

Telefon

17 872 12 14

Fax

17 872 12 88

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Lucyna Harmon

Opis studiów

Proponowane studia adresowane są do osób, które posiadają wystarczające umiejętności językowe, aby móc spróbować zaistnieć na rynku pracy w charakterze tłumacza. Wiele z nich, pomimo faktu nieukończenia studiów filologicznych często już wykonuje usługi tłumaczeniowe. Równocześnie nie posiadając stosownego wykształcenia nie są pewne, czy to co robią (np. stosowane przez nie strategie tłumaczeniowe) odpowiada powszechnie uznanym normom w tej dziedzinie. Proponowany program studiów (patrz poniżej) obejmuje te języki specjalistyczne, na tłumaczenie których zdaje się być największe zapotrzebowanie w chwili obecnej i w tym regionie. Oprócz przygotowania praktycznego w tym zakresie, studia pozwalają również osobom nie mającym żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, a rozważającym pracę bądź studia tego rodzaju, na poznanie specyfiki zawodu, co pozwoli na dokonanie bardziej trafnych wyborów dalszej kariery zawodowej.  

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty.

Program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje wiedzę, kompetencje językowe i umiejętności  z zakresu języków specjalistycznych (języka prawa  i administracji, języka nauki i tekstów popularnonaukowych, języka medycyny, języka turystyki, języka ekonomii i biznesu, języka nauk technicznych oraz tłumaczenia ustnego ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki przekładu środowiskowego). Wprowadzane są również elementy lingwistyki tekstu oraz kształtowane umiejętności z zakresu języka wiadomości bieżących w mediach polskich i anglojęzycznych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu studiów kandydat będzie potrafił tłumaczyć te typy tekstów, które zasugerowane są          w programie studiów. Zarazem posiądzie wiedzę na temat specyfiki każdego z wyżej wymienionych języków a także norm, które powinny być przestrzegane w procesie tłumaczenia tekstów napisanych w danym języku. Podczas zajęć z przekładu środowiskowego nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu tłumacza środowiskowego, zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestnik programu będzie również w stanie określić rodzaj i zapewnić sobie dostęp do tych pomocy, bez których wykonanie tłumaczenia nie jest możliwe (teksty paralelne, słowniki odpowiedniego typu, korpusy). Innym istotnym elementem jest kształcenie umiejętności określenia czy jest się w stanie wykonać dane zlecenie oraz czego można i należy wymagać od instytucji zlecającej tłumaczenie. Szczególny nacisk jest również kładziony na wszystkie te aspekty procesu tłumaczenia, które wykraczają poza umiejętności czysto językowe, np. poszanowanie dla przedstawicieli innych kultur, wymóg zachowania dyskrecji itp.   

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Szczepańska-Pączek

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
  3. Ksero dowodu osobistego.
  4. Ksero certyfikatu.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl