Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii

Opłata za studia podyplomowe

3530 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowane przygotowanie pedagogiczne;

Termin składania dokumentów

2019-09-20

Zasady rekrutacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 3.06.2019 r. Termin zakończenia rekrutacji: po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości kandydatów

Limit przyjęć

Minimalna liczba słuchaczy – 20 osób

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów

Telefon

017 872 16 77

Fax

017 872 16 09

Strona WWW

Kierownik studiów

Dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów

 1. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych – 390, w tym 60 godzin praktyki zawodowej;
 2. Adresatami studiów są nauczyciele gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także osoby posiadające udokumentowane przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu  przedsiębiorczość  oraz rozszerzeniem wiedzy w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych;
 3. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia

Terminy zajęć

System weekendowy – zajęcia w sobotę i niedzielę, przeciętnie co dwa tygodnie

Program studiów

Program studiów odpowiada podstawie programowej określonej w:

- rozporządzeniu MEN z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. , poz. 977, ze zm.),

- rozporządzeniu MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703),

- rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356),

- rozporządzeniu MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. , poz. 860). 

Ponadto studia spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).

 

 

Program ramowy:

 1. Wybrane zagadnienia prawne
 2. Przedsiębiorczość i kształtowanie postaw przedsiębiorczych

III. Komunikacja i podejmowanie decyzji

 1. Gospodarowanie i rynek
 2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
 3. Rynkowe instytucje finansowe

VII . Podstawy podejmowania i  prowadzenia działalności  gospodarczej

VIII . Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Działalność przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych

X . Planowanie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie

XI . Biznes plan

XII. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw

XIII. Technologie informacyjne i multimedialne

XIV.  Komputerowe wspomaganie  prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Technika biurowa

XVI. Rynek pracy

XVII. Metodyka nauczania przedsiębiorczości

XVIII. Metodyka nauczania w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

XIX. Seminarium dyplomowe

XX. Praktyka

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu studiów nauczyciel będzie miał kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” we wszystkich typach szkół oraz „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” bądź zajęć z zakresu „Działalność gospodarcza” w technikum, w szkole branżowej I i II stopnia oraz w szkole policealnej.

Koncepcja i program studiów był konsultowany z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Osoba do kontaktu

Mgr Beata Urban

Punkty ECTS

90

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli” jest złożenie osobiście lub przesłanie pocztą kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydruk z systemu rekrutacyjnego (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/)
 • kserokopia  odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (jeżeli kandydat nie posiada kwalifikacji pedagogicznych)
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl