Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii

Opłata za studia podyplomowe

3200 zł + 30 zł świadectwo

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowane przygotowanie pedagogiczne;

Termin składania dokumentów

2016-06-30

Zasady rekrutacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 5.04. 2015 r. Termin zakończenia rekrutacji: po zrekrutowaniu odpowiedniej ilości kandydatów

Zgłoszenia przyjmuje: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 2, 35- 601 Rzeszów, bud. D1, p. nr 105, poniedziałek – piątek, godz. 9.00-15.00
Zgłoszenia można przesłać pocztą na wyżej podany adres

Limit przyjęć

Minimalna liczba słuchaczy – 20 osób

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów

Telefon

017 872 16 77

Fax

017 872 16 09

Strona WWW

Kierownik studiów

Dr Lidia Kaliszczak

Początek studiów

Październik 2015

Opis studiów

  1. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych – 350, w tym 60 godzin praktyki zawodowej;
  2. Adresatami studiów są nauczyciele gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także osoby posiadające udokumentowane przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu  przedsiębiorczość  oraz rozszerzeniem wiedzy  w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych;
  3. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia

Terminy zajęć

System weekendowy – zajęcia w sobotę i niedzielę, przeciętnie co dwa tygodnie

Program studiów

Moduł I.  Zagadnienia prawne

Moduł II. Przedsiębiorczość i kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Moduł III. Komunikacja interpersonalna

Moduł IV. Gospodarowanie i rynek  
Moduł  V. Rynkowe instytucje finansowe

Moduł  VI. Gospodarka w skali państwa. Globalizacja i integracja
Moduł VII. Przedsiębiorczość indywidualna
Moduł VIII.  Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw

Moduł IX.  Technologie informacyjne
i multimedialne

Moduł X. Rynek pracy

Moduł XI. Metodyka nauczania przedsiębiorczości i ekonomii

Moduł XII. Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotów "przedsiębiorczość" w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz przedmiotów ekonomicznych we wszystkich typach szkół.

Osoba do kontaktu

Mgr Beata Urban

Punkty ECTS

90

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli” jest złożenie osobiście lub przesłanie pocztą kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na druku UR)
  • kserokopia  odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (jeżeli kandydat nie posiada kwalifikacji pedagogicznych)
  • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl