Edukacja przedszkolna

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Marta Uberman

Opis studiów

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania  przedszkolnego. Absolwent uzyska:

- wiedzę:

 • dotyczącą podstawowych pojęć pedagogiki przedszkolnej oraz jej związków z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych,
 • odnoszącą się do organizacji środowisk wychowujących dziecko,
 • dotyczącą prowadzenia badań o charakterze diagnostycznym,

- umiejętności:

 • diagnozowania gotowości szkolnej dziecka, prawidłowości jego rozwoju oraz dysfunkcji rozwojowych,
 • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej,
 • prowadzenia zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych,
 • analizy i interpretacji własnych działań,

- kompetencje społeczne w zakresie:

 • powinności nauczyciela – wychowawcy i odpowiedzialności zawodowej,
 •  świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeb rozwoju osobistego i zawodowego

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotu Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Moduł I. Pedagogiczno-psychologiczne podstawy wspierania rozwoju dziecka
Pedagogika przedszkolna 5 20 3
Diagnozowanie rozwoju i środowiska dziecka 10 10 3
Diagnoza dojrzałości szkolnej   20 2
Konstruowanie indywidualnej dokumentacji rozwoju dziecka   15 2
Terapia pedagogiczna 5 15 2
Moduł II. Metodyczne aspekty pracy edukacyjnej przedszkola
Metodyka pracy w przedszkolu   50 7
Wychowanie umysłowe w przedszkolu 5 20 3
Wychowanie zdrowotne w przedszkolu 5 10 2
Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu 5 15 2
Konstruowanie programów w pracy przedszkola 5 10 2
Edukacyjne programy komputerowe w pracy przedszkola w pracy przedszkola   15 1
Metody współpracy z rodziną 5 10 2
Pedagogika zabawy   10 1
Moduł III. Wychowanie przez sztukę w przedszkolu
Wychowanie muzyczne w przedszkolu   15 2
Wychowanie literackie w przedszkolu   20 2
Tańce integracyjne w przedszkolu   10 1
Plastyka w przedszkolu   20 2
       
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu   30 6
RAZEM 45 315 45

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania  przedszkolnego. Absolwent uzyska:

- wiedzę:

 • dotyczącą podstawowych pojęć pedagogiki przedszkolnej oraz jej związków z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych,
 • odnoszącą się do organizacji środowisk wychowujących dziecko,
 • dotyczącą prowadzenia badań o charakterze diagnostycznym,

- umiejętności:

 • diagnozowania gotowości szkolnej dziecka, prawidłowości jego rozwoju oraz dysfunkcji rozwojowych,
 • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej,
 • prowadzenia zajęć z wykorzystaniem odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych,
 • analizy i interpretacji własnych działań,

- kompetencje społeczne w zakresie:

 • powinności nauczyciela – wychowawcy i odpowiedzialności zawodowej,
 •  świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeb rozwoju osobistego i zawodowego

Osoba do kontaktu

mgr Ewelina Hamerla

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl