Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Opis studiów

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Program studiów

Przedmiot Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Psychologia 30 30 4
Pedagogika 30 30 4
Dydaktyka ogólna 15 15 6
Metodyka nauczania przedmiotu 30 60 6
Emisja głosu - 30 2
Komunikacja interpersonalna - 20 2
Konstruowanie programów nauczania 10 20 6
Prawo oświatowe 20 - 4
Technologie informacyjne - 20 2
Praktyka pedagogiczna - 150 14
Razem 135 375 50

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

  Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

  • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

  O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon

17 872 18 21

Osoba do kontaktu

mgr Piotr Karaś

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marta Wrońska

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I  lub II stopnia, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

minimum dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

50

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl