Logopedia - edycja XI

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Opłata za studia podyplomowe

6400 zł (1600 zł/semestr)

Liczba semestrów

4 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Słuchaczem studiów podyplomowych może być dowolna osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia. Uczestnikiem Studiów mogą być także studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy.

Kandydaci na studia powinni być absolwentami kierunków dających uprawnienia do pracy z dziećmi. Absolwenci pozostałych kierunków mogą podjąć studia, ale powinni mieć świadomość, że będą mogli prowadzić terapię mowy tylko u osób dorosłych.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch  i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów  nie mogą  być  osoby z  wadami  wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

Termin składania dokumentów

2019-09-15

Zasady rekrutacji

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym  (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się...

Termin składania dokumentów: od 20.04.2019 do 15.09.2019 r.

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej logopedii (http://ifp.ur.edu.pl/logopedia/).

Limit przyjęć

Min. 30 osób, max. 80 osób

Adres

ul. Rejtana 16 c,
35-309 Rzeszów

Telefon

17 872 12 30

Kierownik studiów

dr hab prof UR Agnieszka Myszka

Opis studiów

Najważniejszym celem studiów podyplomowych LOGOPEDIA jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to: 1. zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (elementarna wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii, wiedza na temat anatomii narządów mowy odpowiadających za nadawanie i odbiór mowy), 2. zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka), 3. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi specjalnej troski, 4. zapoznanie słuchaczy ze strategią postępowania logopedycznego w przypadkach problemów z mową o różnym podłożu, wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

       Studia mają bezpośrednio przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych. Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet logopedyczny). Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA,  SURDOLOGOPEDIA i innych.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne dwa razy w miesiącu

Program studiów

Logopedia to kierunek łączący w sobie różne treści i wiedzę z kilku dziedzin. Nauka ta bowiem zrodziła się jako gałąź fonetyki stosowanej, czyli działu językoznawstwa. Wspomaga się jednak metodologią  wypracowaną przez nauki społeczne. Terapia osób z nierzadko bardzo rozległymi i złożonymi problemami zdrowotnymi nie byłaby możliwa bez elementarnej znajomości wybranych zagadnień z nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Program kształcenia Podyplomowych Studiów Logopedii obejmuje zatem 5 modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z czterech obszarów kształcenia (art. 9 ust. 1 pkt.  2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Również efekty kształcenia na kierunku Logopedia odnoszą się do czterech dziedzin.

Moduł I to moduł językoznawczy; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych; modułowi temu przyporządkowano 124 godzin dydaktycznych (60 godz. wykładu i 64 godz. ćwiczeń) oraz 10 p. ECTS:

Moduł II to moduł pedagogiczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych i społecznych; modułowi temu przyporządkowano 85 godzin dydaktycznych (70 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń) oraz  10 p. ECTS:

Moduł III to moduł medyczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk medycznych; modułowi temu przyporządkowano 71 godzin dydaktycznych (wykłady) i 10 p. ECTS:

Moduł IV to moduł terapii logopedycznej; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk o zdrowiu oraz – po części – nauk humanistycznych; jest to główny moduł na studiach logopedycznych, toteż przeznaczono na jego realizację 146 godzin wykładów, 103 godziny ćwiczeń oraz 25 godz. zajęć warsztatowych (w sumie: 274 godz.), a także  30 p. ECTS:

Moduł V to moduł seminariów i praktyk; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres wszystkich czterech wymienionych wcześniej nauk, jako że stanowią praktyczny sprawdzian zastosowania zdobytej w czasie studiów wiedzy i umiejętności; modułowi temu przyporządkowano 95 godzin dydaktycznych oraz 15 p. ECTS:

     W sumie program studiów obejmuje 650 godzin (minimum określone przez Polski Związek Logopedów wynosi 600 godzin), w tym 315 godzin wykładów, 220 godzin ćwiczeń oraz 115 godzin zajęć warsztatowych i praktyk). Wiedza przekazywana niektórych modułach ma charakter teoretyczny. Tak jest na przykład na  module medycznym.  Również moduł pedagogiczny nastawiony jest głównie na przekazywanie wiedzy, mniej na kształtowanie umiejętności. Takie nastawienie ma moduł językoznawczy, oraz moduł terapii logopedycznej, na którym student zdobywa wiadomości o zaburzeniach mowy i kształci umiejętności ich terapii. Na doskonalenie praktycznych umiejętności w całości nastawiony jest moduł V - seminarium i praktyki, który przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie logopedy oraz do prowadzenia samodzielnych badań i analiz.

     Student będzie odbywał praktyki w wymiarze 100. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (placówki oświatowe, medyczne, prywatne gabinety itp.)

Osoba do kontaktu

Mgr Monika Kuźniar, Mgr Monika Laszczyk-Świerk

Punkty ECTS

Student w czasie 4 semestrów zdobywa 75 punktów ECTS

Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie

 

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl