Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Medialnej

Opłata za studia podyplomowe

3 200 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 08

Kierownik studiów

dr Sławomir Rębisz

Początek studiów

wrzesień 2017

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora/kierownika placówki oświatowej oraz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem w zakresie:

  • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
  • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
  • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
  • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
  • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotu Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania 10 10 2
Prawne podstawy systemu edukacji 10 10 3
Systemy informatyczne w zarządzaniu - 20 3
Projektowanie programu pracy szkoły 20 40 6
Wybrane problemy psychologii organizacji 10 10 2
Wybrane problemy socjologii organizacji 10 10 2
Kierowanie zespołami ludzkimi - 20 2
Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki - 30 3
Podstawy oświatowej teorii organizacji 10 20 3
Komunikacja interpersonalna 15 15 4
Razem 85 185 30

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku kierownika w placówkach oświatowych różnego typu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DZ. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436).

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Kucharska

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-Kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl