Neurologopedia

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł/semestr, 3600 zł za całe studia

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich o kierunku logopedia.

Studia są kierowane do logopedów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać prawo do pracy w zawodzie neurologopedy;

Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.

Termin składania dokumentów

2019-09-15

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, koordynator praktyk i jeden pracownik. Oceniają oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty.

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani są na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej logopedii w zakładce ‘rekrutacja’

Limit przyjęć

Min. 30, max. 45 osób

Adres

ul. Rejtana 16 c, 35-309 Rzeszów

Telefon

17 872 12 30

Kierownik studiów

Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Początek studiów

po zebraniu się wymaganej liczby osób

Opis studiów

Studia trwają jeden rok (dwa semestry).  W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psychologicznych i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodagradacyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Studia nie realizują specjalizacji medycznej; dają uprawnienia przede wszystkim do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej,

Więcej informacji na:
http://ifp.ur.edu.pl/logopedia/neurologopedia.php

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program studiów obejmuje 328 godzin dydaktycznych (165 godz. wykładów, 113 godz. ćwiczeń i 50 godzin warsztatów/praktyk).

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do wykonywania zawodu neurologopedy

Osoba do kontaktu

Monika Laszczyk-Świerk

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

Dokumenty obligatoryjne:

  • podanie,
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów logopedycznych.

Dokumenty dodatkowe:

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.,
  • wykaz publikacji.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl