Neurologopedia

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł/semestr, 3600 zł za całe studia

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich o kierunku logopedia.

Studia są kierowane do logopedów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać prawo do pracy w zawodzie neurologopedy;

Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.

Termin składania dokumentów

2019-09-15

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, koordynator praktyk i jeden pracownik. Oceniają oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty.

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani są na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej logopedii w zakładce ‘rekrutacja’

Limit przyjęć

Min. 30, max. 45 osób

Adres

ul. Rejtana 16 c, 35-309 Rzeszów

Telefon

17 872 12 30

Kierownik studiów

Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Początek studiów

Październik 2019 r.

Opis studiów

Studia trwają jeden rok (dwa semestry).  W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psychologicznych i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodagradacyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Studia nie realizują specjalizacji medycznej; dają uprawnienia przede wszystkim do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej,

Więcej informacji na:
http://ifp.ur.edu.pl/logopedia/neurologopedia.php

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu

Program studiów

Program studiów obejmuje 328 godzin dydaktycznych (165 godz. wykładów, 113 godz. ćwiczeń i 50 godzin warsztatów/praktyk).

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do wykonywania zawodu neurologopedy

Osoba do kontaktu

Mgr Monika Kuźniar, Mgr Monika Laszczyk-Świerk

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

Dokumenty obligatoryjne:

  • podanie,
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów logopedycznych.

Dokumenty dodatkowe:

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.,
  • wykaz publikacji.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl