Negocjacje i mediacje

Program studiów

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin
zajęć teoretycznych
Liczba godzin
zajęć praktycznych
Liczba
punktów
ECTS
1. Podstawy mediacji i negocjacji 10   3
2. Konflikty i ich rozwiązywanie 10   3
3. Komunikacja interpersonalna 10   4
4. Metody perswazji i wywierania wpływu 10   3
5. Świat manipulacji i propagandy 10   3
6. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem 10   2
7. Proces negocjacji   10 3
8. Strategie i techniki negocjacyjne   10 4
9. Obszary (sfery) i rodzaje negocjacji 10   4
10. Proces mediacji   10 2
11. Podstawy prawne mediacji w Polsce 10   3
12. Obszary (sfery) i rodzaje mediacji 10   4
13. Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych 15   7
14. Etyka w mediacjach i negocjacjach 10   2
15. Mediacja w prawie pracy 10   3
16. Mediacja w sprawach rodzinnych 10   2
17. Mediacja w sprawach karnych 9   2
18. Seminarium   30 6
  RAZEM 144 60 60

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Prowadzenie negocjacji lub mediacji. Konstruowanie ugód mediacyjnych.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 82

Osoba do kontaktu

Joanna Bocheńska

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Negocjacje i mediacje

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

60

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl