Negocjacje i mediacje

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Negocjacje i mediacje

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Początek rekrutacji

2019-05-20

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 82

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Terminy zajęć

Dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Program studiów

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin
zajęć teoretycznych
Liczba godzin
zajęć praktycznych
Liczba
punktów
ECTS
1. Podstawy mediacji i negocjacji 10   3
2. Konflikty i ich rozwiązywanie 10   3
3. Komunikacja interpersonalna 10   4
4. Metody perswazji i wywierania wpływu 10   3
5. Świat manipulacji i propagandy 10   3
6. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem 10   2
7. Proces negocjacji   10 3
8. Strategie i techniki negocjacyjne   10 4
9. Obszary (sfery) i rodzaje negocjacji 10   4
10. Proces mediacji   10 2
11. Podstawy prawne mediacji w Polsce 10   3
12. Obszary (sfery) i rodzaje mediacji 10   4
13. Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych 15   7
14. Etyka w mediacjach i negocjacjach 10   2
15. Mediacja w prawie pracy 10   3
16. Mediacja w sprawach rodzinnych 10   2
17. Mediacja w sprawach karnych 9   2
18. Seminarium   30 6
  RAZEM 144 60 60

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Prowadzenie negocjacji lub mediacji. Konstruowanie ugód mediacyjnych.

Osoba do kontaktu

Joanna Bocheńska

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl