Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

Opłata za studia podyplomowe

1.500 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Termin składania dokumentów

2017.10.30

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 15 15

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Początek studiów

Październik/listopad 2017

Terminy zajęć

Dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Program studiów

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin
zajęć teoretycznych
Liczba godzin z
ajęć praktycznych
Liczba
punktów
ECTS
1. Prawo do informacji. 10   3
2. Dostęp do informacji publicznej. 10   3
3. Cyberprzestępczość i jej zwalczanie.   10 4
4. E-urząd w komunikacji z obywatelem. 10   3
5. Elektroniczna wymiana dokumentów.   10 3
6. Bezpieczeństwo i ochrona informacji.   10 3
7. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych.   10 3
8. Ochrona danych osobowych. 20   6
9. Ochrona informacji niejawnych. 10   3
10. Ochrona tajemnicy zawodowej. 10   3
11. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 10   3
12. Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona. 10   4
13. Prawna ochrona informacji. 10   4
14. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej. 20   3
15. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji. 10   3
16. Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych. 20   4
17. Seminarium   20 5
RAZEM 150 60 60

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową. Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania. Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Osoba do kontaktu

Mgr Elżbieta Harasymowicz

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl