Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Program studiów

1.       Prawo do informacji.

2.       Dostęp do informacji publicznej.

3.       Cyberprzestępczość i jej zwalczanie.

4.       E-urząd w komunikacji z obywatelem.

5.       Elektroniczna wymiana dokumentów.

6.       Bezpieczeństwo i ochrona informacji.

7.       Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych.

8.       Ochrona danych osobowych.

9.       Ochrona informacji niejawnych.

10.    Ochrona tajemnicy zawodowej.

11.    Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

12.    Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona.

13.    Prawna ochrona informacji.

14.    Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.

15.    Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji.

16.    Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych.

17.    Seminarium dyplomowe

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową. Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania. Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Opłata za studia podyplomowe

1.500 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów

rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do zorganizowania grupy

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 53

Osoba do kontaktu

Mgr Elżbieta Harasymowicz

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

30

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl