Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

Opłata za studia podyplomowe

1.500 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Początek rekrutacji

2019-05-20

Termin składania dokumentów

rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do zorganizowania grupy

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 14 53

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Plis, prof. UR

Terminy zajęć

Dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu

Program studiów

1.       Prawo do informacji.

2.       Dostęp do informacji publicznej.

3.       Cyberprzestępczość i jej zwalczanie.

4.       E-urząd w komunikacji z obywatelem.

5.       Elektroniczna wymiana dokumentów.

6.       Bezpieczeństwo i ochrona informacji.

7.       Zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych.

8.       Ochrona danych osobowych.

9.       Ochrona informacji niejawnych.

10.    Ochrona tajemnicy zawodowej.

11.    Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

12.    Przepływ informacji podatkowych i ich ochrona.

13.    Prawna ochrona informacji.

14.    Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.

15.    Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji.

16.    Problem ochrony informacji w umowach gospodarczych.

17.    Seminarium dyplomowe

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową. Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację. Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania. Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Osoba do kontaktu

Mgr Elżbieta Harasymowicz

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl