Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy internatów i świetlic różnego rodzaju, ognisk wychowawczych, wychowawców domów dziecka, pracownicy pogotowia opiekuńczego i rodzinnego, żłobków a także zainteresowani problematyką opieki i wychowania.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

bez limitu

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 – 872-18-07

Kierownik studiów

prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek

Opis studiów

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowują do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie. Po ukończeniu studiów absolwent:

 • dysponuje wiedzą pedagogiczną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, właściwą do zrozumienia uwarunkowań pracy opiekuńczo-wychowawczej i znaczenia własnego rozwoju zawodowego; ponadto posiada wiedzę na temat dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej i społecznej;
 • dysponuje praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi podjąć profesjonalne zadania w zakresie wychowania i opieki dziecka, a także stymulowania środowiska rodzinnego oraz szkolnego do ich realizacji;
 • uświadamia sobie konieczność własnego rozwoju osobowościowego, który jest podstawą jego skuteczności w pracy wychowawczej i opiekuńczej; dostrzega społeczne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga oraz wychowawcy; przejawia gotowość do realizacji indywidualnych i zespołowych działań w obszarze wychowania i opieki.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy i pedagoga,
 • w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów),
 • na stanowisku asystenta rodziny,
 • w żłobku,
 • w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy i pedagoga,
 • w szkole.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie , zjazdy sobotnio - niedzielne

Program studiów

PrzedmiotECTSLiczba wykładówLiczba ćwiczeń
Współczesne tendencje w pedagogice 1 10 -
Etyka zawodu i etos pedagoga 2 10 10
Problemy pedagogiki opiekuńczej 3 10 20
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 10 20
Problemy pedagogiki społecznej 1 10 -
Metodyka pracy z rodziną 3 10 20
Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną 1 10 -
Diagnostyka pedagogiczna 4 10 20
Terapia pedagogiczna 3 10 20
Terapia zaburzeń zachowania- socjoterapia 1 - 10
Podstawy psychopatologii 2 20 -
Trening umiejętności interpersonalnych 2 - 10
Technologie informacyjno- komunikacyjne
w opiece i wychowaniu
1 - 10
Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych 1 - 10
Racjonalna terapia zachowań agresywnych 2 - 10
Trening umiejętności wychowawczych 3 - 20
Praca z osobami uzależnionymi 1 - 10
Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2 - 20
Pomoc społeczna w instytucjach opiekuńczych i rodzinie 1 10 -
Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu 2 - 10
Terapia przez sztukę: Arteterapia i Muzykoterapia 3 - 20
Praktyki pedagogiczne specjalnościowe 2 - 40
Razem 45 120 290

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowują do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie. Po ukończeniu studiów absolwent:

 

 • dysponuje wiedzą pedagogiczną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, właściwą do zrozumienia uwarunkowań pracy opiekuńczo-wychowawczej i znaczenia własnego rozwoju zawodowego; ponadto posiada wiedzę na temat dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej i społecznej;
 • dysponuje praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi podjąć profesjonalne zadania w zakresie wychowania i opieki dziecka, a także stymulowania środowiska rodzinnego oraz szkolnego do ich realizacji;
 • uświadamia sobie konieczność własnego rozwoju osobowościowego, który jest podstawą jego skuteczności w pracy wychowawczej i opiekuńczej; dostrzega społeczne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga oraz wychowawcy; przejawia gotowość do realizacji indywidualnych i zespołowych działań w obszarze wychowania i opieki.

 

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy i pedagoga,
 • w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów),
 • na stanowisku asystenta rodziny,
 • w żłobku,
 • w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy i pedagoga,
 • w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr Anna Szczepaniec

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 • podanie – kwestionariusz (wygenerowany z systemu);
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu);

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl