Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 46, 604 493 184

Kierownik studiów

dr Urszula Gruca-Miąsik

Początek studiów

październik 2017

Opis studiów

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kształcąc umiejętności diagnostyczne, wychowawcze i terapeutyczne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie studiów podyplomowych w tym zakresie daje podstawy do uzyskania kwalifikacji kierunkowych zgodnych z ich profilem.

Uczestnicy: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy internatów i świetlic, wychowawcy domów dziecka, pracownicy pogotowia opiekuńczego i rodzinnego, żłobków a także zainteresowani problematyką opieki i wychowania.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie , zjazdy sobotnio - niedzielne

Program studiów

PrzedmiotECTSLiczba wykładówLiczba ćwiczeń
Współczesne tendencje w pedagogice 1 10 -
Etyka zawodu i etos pedagoga 2 10 10
Problemy pedagogiki opiekuńczej 3 10 20
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 10 20
Problemy pedagogiki społecznej 1 10 -
Metodyka pracy z rodziną 3 10 20
Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną 1 10 -
Diagnostyka pedagogiczna 4 10 20
Terapia pedagogiczna 3 10 20
Terapia zaburzeń zachowania- socjoterapia 1 - 10
Podstawy psychopatologii 2 20 -
Trening umiejętności interpersonalnych 2 - 10
Technologie informacyjno- komunikacyjne
w opiece i wychowaniu
1 - 10
Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych 1 - 10
Racjonalna terapia zachowań agresywnych 2 - 10
Trening umiejętności wychowawczych 3 - 20
Praca z osobami uzależnionymi 1 - 10
Terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2 - 20
Pomoc społeczna w instytucjach opiekuńczych i rodzinie 1 10 -
Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu 2 - 10
Terapia przez sztukę: Arteterapia i Muzykoterapia 3 - 20
Praktyki pedagogiczne specjalnościowe 2 - 40
Razem 45 120 290

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy (w charakterze wychowawcy, pedagoga, doradcy lub kuratora sądowego) w różnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych, oświatowych, w szkołach, wybranych instytucjach pomocy społecznej i służby zdrowia, żłobku, poradniach specjalistycznych, a także sądownictwie.

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Urbaś

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  • podanie – kwestionariusz (wygenerowany z systemu);
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu);

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl