Wychowanie fizyczne

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca studia

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za studia podyplomowe

1400 zł semestr / Łącznie: 4 200 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

  1. Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim.
  2. Posiadanie uprawnień pedagogicznych.
  3. Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Początek rekrutacji

2018-09-12

Termin składania dokumentów

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Wojciech Czarny

Początek studiów

W momencie utworzenia grupy

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE w placówkach oświatowych.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program studiów

367 godzin (107 w./260 ćw.) + 60 godzin praktyki pedagogicznej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego z wykazem przedmiotów nauczania i ich wymiarem które potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w placówkach oświatowych.

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

65 ECTS

Wymagane dokumenty

  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.
  4. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy)
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.
  6. Zdjęcie legitymacyjne - 1x.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl