Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa

Wydział

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Opłata za studia podyplomowe

2700 zł (1350 zł za semestr); 2500 zł dla absolwentów UR

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez studenta własnego aparatu fotograficznego.

Termin składania dokumentów

1 maja - 30 września 2019 r.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów.
 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Limit przyjęć

Minimum – 20 osób; Maximum – 30 osób

Adres

Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Telefon

17 872 10 58

Kierownik studiów

dr Paweł Kuca

Początek studiów

październik 2019 r.

Opis studiów

Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie. Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 168 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” posiada wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do realizacji szerokiej palety zadań fotograficznych. Dotyczy to realizacji projektów z zakresu fotografii dziennikarskiej, reklamowej, portretowej, krajobrazowej, a także fotografii architektury. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie fotoedycji, prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, a także zasad kompozycji tekstów i fotografii. Studia mają charakter praktyczny co wpływa na nabycie przez absolwentów umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej.

Osoba do kontaktu

mgr Natalia Wielgus

Punkty ECTS

32

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR
  2. Poświadczona przez UR kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Poświadczona przez UR kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl