Nauczanie języka polskiego jako obcego

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Polskiej

Opłata za studia podyplomowe

1700 złotych/ semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
 3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

Termin składania dokumentów

Po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady rekrutacji

 1. Podanie o przyjęcie na studia.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 3. Zdjęcie do teczek osobowych.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
  Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

Limit przyjęć

30

Adres

al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 29

Telefon

+48 (17) 872 12 06

Fax

+48 (17) 872-12-86

Kierownik studiów

dr Elżbieta Mazur

Początek studiów

Po zgłoszeniu się wymaganej liczby kandydatów (planowany termin realizacji studiów: październik 2019 - wrzesień 2020)

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego jako obcego. Program dwusemestralnych  studiów zakłada  realizację 300  godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki). Wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają w czasie praktyk ciągłych odbywanych w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

Terminy zajęć

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele raz lub dwa razy w miesiącu. Oprócz tego w każdym semestrze słuchacze odbywają praktykę ciągłą w wymiarze 30 godzin (łącznie 60 godzin praktyki).

Program studiów

Program studiów współtworzą trzy moduły: merytoryczny, glottodydaktyczny, dydaktyczny i praktyk. W obrębie przygotowania merytorycznego  realizowane są zajęcia

 • z kultury polskiej, historii Polski, literatury polskiej
 • z elementami komparatystyki, gramatyki języka polskiego
 • dla lektorów, podstaw fonetyki i poprawnej wymowy
 • oraz kultury języka ze stylistyką praktyczną. Moduł drugi tworzą przedmioty z zakresu glottodydaktyki, w tym podstawy glottodydaktyki, praktyczna gramatyka języka polskiego
 • z elementami gramatyki porównawczej, zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego
 •  i technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Ważnym elementem tego modułu są również dzieje edukacji polonijnej, bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wybrane zagadnienia przekładu. Trzeci moduł: dydaktyczny i praktyk obejmuje metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, warsztaty metodyczne, konwersacje w nauczaniu języka polskiego jako obcego, nauczanie języka  polskiego jako  obcego dzieci i młodzieży,  testowanie i certyfikację oraz praktyki ciągłe. Ponadto w każdym semestrze planuje się dwa wykłady gościnne.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Bar

Punkty ECTS

65

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl