Audyt wewnętrzny

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Opłata za studia podyplomowe

3 900,00 zł (1 950,00 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów

Początek rekrutacji

2019-05-20

Termin składania dokumentów

2019-09-10

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły,
do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Limit przyjęć

24 osoby

Adres

ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 105
35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 77, 604 644 66, 723913028

Kierownik studiów

Lidia Kaliszczak

Początek studiów

W momencie zebrania grupy

Opis studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Terminy zajęć

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę

Program studiów

Nazwa przedmiotu:

1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
4. Podstawy ekonomii i zarządzania organizacją
5. Finanse publiczne
6. System finansowania jednostek sektora budżetowego
7. Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
8. Rachunkowość finansowa
9. Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
10. Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
11. Statystyczne metody monitorowania procesów
12. Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
13. Analiza ryzyka
14. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
15. Planowanie zadań audytowych
16. Rachunkowość podatkowa
17. Metodyka pracy audytora wewnętrznego
18. Audyt zamówień publicznych
19. Audyt informatyczny
20. Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( szkolenie ABI ).
21. Seminarium – prace projektowe
22. Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Uwaga: Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Osoba do kontaktu

Beata Urban, Lidia Kaliszczak, Stanisław Hady-Głowiak

Punkty ECTS

32

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
(do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów
(dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomii z dopiskiem Audyt wewnętrzny

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl