Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Opłata za studia podyplomowe

3 200 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Jolanta Lenart

Początek studiów

październik 2017

Opis studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznych kwalifikacji  niezbędnych do sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Studia umożliwiają słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych powiązanych z dostosowaniem zawodowym oraz edukacją zawodową, jak również
z doradzaniem oraz rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia  adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, lub jednolitych studiów magisterskich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje doradców zawodowych/szkolnych doradców zawodowych, pośredników pracy lub poszerzyć posiadaną w tym zakresie wiedzę   i umiejętności.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do
pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego w placówkach oświatowych, takich jak:

- Gimnazja i  zasadnicze szkoły zawodowe,
- Licea ogólnokształcące i  technika,
- Szkoły dla dorosłych,
- Centra kształcenia ustawicznego,
- Pozaszkolne instytucje edukacji

oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy
w następujących instytucjach:

-  Publiczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- Instytucje partnerstwa lokalnego,
- Agencje pośrednictwa pracy,
- Agencje pracy tymczasowej,
- Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w następujących instytucjach:

-  Publiczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- Instytucje partnerstwa lokalnego,
- Agencje pośrednictwa pracy,
- Agencje pracy tymczasowej,
- Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych  w zakresie
Doradztwa zawodowego   i pośrednictwa pracy absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami  i narzędziami  z zakresu doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom  właściwe zrozumienie i interpretację
zjawisk społecznych, sytuacji na rynku pracy i jego przemian,  co  w efekcie umożliwi  im zastosowanie zdobytej wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej w procesie doradczym, ze szczególnym uwzględnieniem:

- diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych,
- metodyki działań diagnostycznych i w zakresie pośrednictwa pracy,
- stymulowania rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- projektowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, instytucjach i placówkach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotuLiczba wykładówLiczba ćwiczeńECTS
Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie 15 10 2
Dydaktyka pracy z osobami bezrobotnymi 15 - 2
Podstawy pedagogiki pracy 15 - 1
Psychologiczne podstawy poradnictwa zawodowego 10 10 3
Zawodoznawstwo 10 20 4
Poradnictwo i doradztwo zawodowe     w polskim systemie oświatowym  i w instytucjach rynku pracy 20 10 3
Rozwój zawodowy  i zarządzanie karierą 10 10 2
Metodyka doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy 10 20 3
Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej 10 10 2
Podstawy prawne pracy i zatrudnienia 15 - 2
E - doradztwo - 25 2
Praktyka u doradcy zawodowego w placówce oświatowej lub u doradcy zawodowego/pośrednika pracy w instytucji
rynku pracy
    4
Razem: 24513011530

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kandydaci z przygotowaniem pedagogicznym uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w placówkach oświatowych oraz doradcy zawodowego i pośrednika pracy w instytucjach rynku pracy. Kandydaci bez przygotowania pedagogicznego uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy w instytucjach rynku pracy.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Wozowicz

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl