Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Opłata za studia podyplomowe

3 200 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia na dowolnym kierunku, lub jednolitych studiów magisterskich dowolnych kierunków, którzy chcą zdobyć kwalifikacje doradców zawodowych/ i pośredników pracy/szkolnych doradców zawodu/uprawnienia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego lub poszerzyć posiadaną w tym zakresie wiedzę i umiejętności.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Jolanta Lenart

Opis studiów

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych w zakresie Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami  i narzędziami  z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom  właściwe zrozumienie i interpretację zjawisk społecznych, sytuacji na rynku pracy i jego przemian,  co  w efekcie umożliwi  im zastosowanie zdobytej wiedzy socjologicznej, psychologicznej   i pedagogicznej w procesie doradczym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • - diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych,
 • - metodyki działań diagnostycznych i w zakresie pośrednictwa pracy,
 • - stymulowania rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • - projektowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • - realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno–pedagogicznych, instytucjach i placówkach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • branżowe szkoły I i II stopnia,
 • licea ogólnokształcące i technika,
 • szkoły dla dorosłych,
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • pozaszkolne instytucje edukacji

oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

2. Nazwa studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

4. Język kształcenia: język polski

5. Ogólne założenia : Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego lub pośrednika pracy/szkolnego doradcy zawodowego, jak również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w szkole. Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do sprawnego pełnienia zadań na wskazanych powyżej stanowiskach. Studia umożliwiają także słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych powiązanych z dostosowaniem zawodowym oraz edukacją zawodową, jak również z doradzaniem oraz rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

6. Ogólna liczba punktów ECTS: 30

7. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 245

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych w zakresie Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy absolwent zdobędzie i udoskonali swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze posługiwania się metodami  i narzędziami  z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom  właściwe zrozumienie i interpretację zjawisk społecznych, sytuacji na rynku pracy i jego przemian,  co  w efekcie umożliwi  im zastosowanie zdobytej wiedzy socjologicznej, psychologicznej   i pedagogicznej w procesie doradczym, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych,
 • metodyki działań diagnostycznych i w zakresie pośrednictwa pracy,
 • stymulowania rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • projektowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno–pedagogicznych, instytucjach i placówkach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego/prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • branżowe szkoły I i II stopnia,
 • licea ogólnokształcące i technika,
 • szkoły dla dorosłych,
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • pozaszkolne instytucje edukacji

oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i/lub pośrednika pracy (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w następujących instytucjach:

 • Publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Instytucje partnerstwa lokalnego,
 • Agencje pośrednictwa pracy,
 • Agencje pracy tymczasowej,
 • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.
 •  

Program studiów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczących m.in. uzyskiwania kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

 

Osoba do kontaktu

mgr Renata Wozowicz

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl