Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji są adresowane do absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 04

Kierownik studiów

dr Izabela Marczykowska

Opis studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

 • w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
 • w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych NZOZ realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci;
 • w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WCZESNA INTERWENCJA

absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  i niepełnosprawnych,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć dla dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach oraz w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi w specjalistycznych placówkach, w środowisku domowym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i wielospecjalistycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla rodzin dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,
 • wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w warunkach poszczególnych placówek.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w różnych specjalistycznych placówkach: od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Program studiów obejmuje treści kształcenia, które umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz współpracę z ich środowiskiem rodzinnym.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotuLiczba godzin
Podstawy neonatologii i pediatrii w aspekcie zaburzeń rozwoju małego dziecka 10
Wczesne wspomaganie rozwoju  i wczesna interwencja w kontekście pedagogiki specjalnej 10
Pedagogika lecznicza małego dziecka 10
Podstawy neuropsychologii, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 20
Psychopedagogiczna diagnoza sytuacji, potrzeb dziecka i rodziny 20
Profilaktyka niepowodzeń szkolnych 20
Wsparcie rodziny zagrożonej niepełnosprawnością w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 15
Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 20
Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji 5
Psychopedagogiczne metody pracy z małymi dziećmi 10
Wczesne wspomaganie dziecka niedosłyszącego  i niesłyszącego 20
Wczesne wspomaganie dziecka niedowidzącego  i niewidomego 20
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 15
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami 10
Neurofizjologicze metody pracy we wczesnej interwencji 5
Stosowana analiza zachowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju 15
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna 15
Terapia zajęciowa jako terapia wspomagająca dziecka zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne 10
Nowoczesne technologie oraz media w diagnozie i terapii małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych 10
Praktyka 120
RAZEM 380

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

 • w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
 • w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych NZOZ realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci;
 • w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WCZESNA INTERWENCJA

absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  i niepełnosprawnych,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć dla dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach oraz w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi w specjalistycznych placówkach, w środowisku domowym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i wielospecjalistycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla rodzin dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,
 • wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w warunkach poszczególnych placówek.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w różnych specjalistycznych placówkach: od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Program studiów obejmuje treści kształcenia, które umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz współpracę z ich środowiskiem rodzinnym.

 

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl