Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Ukończenie studiów nauczycielskich I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, lub innych specjalności pedagogicznych, psychologicznych.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 04

Kierownik studiów

dr Izabela Marczykowska

Początek studiów

Wrzesień/październik 2017

Opis studiów

Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są adresowane do absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotuLiczba godzin
Podstawy neonatologii i pediatrii w aspekcie zaburzeń rozwoju małego dziecka 10
Wczesne wspomaganie rozwoju  i wczesna interwencja w kontekście pedagogiki specjalnej 10
Pedagogika lecznicza małego dziecka 10
Podstawy neuropsychologii, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 20
Psychopedagogiczna diagnoza sytuacji, potrzeb dziecka i rodziny 20
Profilaktyka niepowodzeń szkolnych 20
Wsparcie rodziny zagrożonej niepełnosprawnością w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 15
Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 20
Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji 5
Psychopedagogiczne metody pracy z małymi dziećmi 10
Wczesne wspomaganie dziecka niedosłyszącego  i niesłyszącego 20
Wczesne wspomaganie dziecka niedowidzącego  i niewidomego 20
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 15
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami 10
Neurofizjologicze metody pracy we wczesnej interwencji 5
Stosowana analiza zachowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju 15
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna 15
Terapia zajęciowa jako terapia wspomagająca dziecka zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne 10
Nowoczesne technologie oraz media w diagnozie i terapii małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych 10
Praktyka 120
RAZEM 380

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

  • w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
  • w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych NZOZ realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci;
  • w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl