Nauczanie informatyki w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

4800zł (3 x 1600zł)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej. Wymagania wstępne: Dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),, 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24;
35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1805

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych "Nauczanie informatyki w szkole" zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z informatyki.

Absolwent będzie potrafił opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem; będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole.

Absolwent będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki w szkole.

 

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

 1. Bazy danych
 2. Dydaktyka informatyki
 3. E-edukacja/Dydaktyczne programy komputerowe
 4. Konstruowanie programu nauczania informatyki
 5. Metodyka nauczania programowania obiektowego
 6. Metodyka nauczania programowania strukturalnego
 7. Podstawowe narzędzia informatyki
 8. Problemy współczesnej informatyki
 9. Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
 10. Sieci komputerowe
 11. Systemy operacyjne i architektura komputerów
 12. Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania
 13. Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych "Nauczanie informatyki w szkole" zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z informatyki.

Absolwent będzie potrafił opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem;  będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole.

Absolwent będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki w szkole.

 

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Szela

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl