Nauczanie informatyki w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

4800zł (3 x 1600zł) + 30zł (świadectwo ukończenia)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych  o specjalności nauczycielskiej.

Termin składania dokumentów

20.06.2018

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopia dowodu osobistego.

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24;
35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Początek studiów

czerwiec 2018

Opis studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

 1. Bazy danych
 2. Dydaktyka informatyki
 3. E-edukacja/Dydaktyczne programy komputerowe
 4. Konstruowanie programu nauczania informatyki
 5. Metodyka nauczania programowania obiektowego
 6. Metodyka nauczania programowania strukturalnego
 7. Podstawowe narzędzia informatyki
 8. Problemy współczesnej informatyki
 9. Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
 10. Sieci komputerowe
 11. Systemy operacyjne i architektura komputerów
 12. Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania
 13. Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych "Nauczanie informatyki w szkole" posiada szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z informatyki; potrafi opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem;  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Tomasz Warzocha

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl