Nauczanie techniki w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

4800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej. Wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych  o specjalności nauczycielskiej.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872-18-10

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie techniki w szkole” zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin techniki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z techniki; zdobędzie umiejętności opracowywania oraz wykorzystywania dydaktycznych programów komputerowych w pracy z uczniem; jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu technika w szkole.

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

 1. Dydaktyka techniki
 2. Eksploatacja urządzeń
 3. Historia techniki
 4. Konstruowanie techniczne
 5. Konstruowanie programu nauczania techniki
 6. Materiały konstrukcyjne
 7. Organizacja i zarządzanie produkcją
 8. Projektowanie techniczne
 9. Technika w kształceniu
 10. Technologie wytwarzania
 11. Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie techniki w szkole” zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin techniki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z techniki; zdobędzie umiejętności opracowywania oraz wykorzystywania dydaktycznych programów komputerowych w pracy z uczniem; jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu technika w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr Beata Bieda

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl