Nauczanie techniki w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

4800zł (3 x 1600zł) + 30zł (świadectwo ukończenia)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych  o specjalności nauczycielskiej.

Termin składania dokumentów

20.06.2018

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia podyplomowe), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopia dowodu osobistego.

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Początek studiów

czerwiec 2018

Opis studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu technika w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących projektowania technicznego, konstruowania technicznego, zarządzania organizacją, jak i metodyki nauczania techniki.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

Dydaktyka techniki

  1. Eksploatacja urządzeń
  2. Historia techniki
  3. Konstruowanie techniczne
  4. Konstruowanie programu nauczania techniki
  5. Materiały konstrukcyjne
  6. Organizacja i zarządzanie produkcją
  7. Projektowanie techniczne
  8. Technika w kształceniu
  9. Technologie wytwarzania
  10. Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych "Nauczanie techniki w szkole" posiada szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin techniki; metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania z techniki; potrafi opracować oraz wykorzystać dydaktyczne programy komputerowe w pracy z uczniem;  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu technika w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Tomasz Warchoł

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl