Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Opis studiów

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

  PRZEDMIOTYForma
zaliczenia
Forma zajęć
 wćw
Technologie produkcji roślinnej E 68 28 40
Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt E 36 24 12
Ekonomika i organizacja rolnictwa E 24 16 8
Agrobiznes ZO 16 8 8
Ochrona roślin ZO 16 10 6
Technologie bioenergetyczne w rolnictwie ZO 16 8 8
Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich Z 14 10 4
Marketing artykułów rolnych Z 10 10
Rachunkowość rolnicza ZO 10 6 4
Herbologia Z 10 10
Produkcja ogrodnicza Z 12 12
Systemy produkcji rolniczej Z 8 8
RAZEM godzin dydaktycznych 240 150 90

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe

3830 zł (1915 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Początek rekrutacji

od 03.06.2020 r. do 20.10.2020 r.

Zasady rekrutacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń,

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Adres

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Roślinnej
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
budynek D9, pokój 319 lub 327, 

Telefon

17 785 53 19 lub 17 78 55 327

Osoba do kontaktu

Dr inż. Piotr Kubit

Kierownik studiów

Dr hab. inż. Jan Buczek

Jednostka prowadząca studia

Katedra Produkcji Roślinnej

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl