Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2021
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa
 • Agrobiznes
 • Ochrona roślin
 • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Herbologia
 • Produkcja ogrodnicza
 • Systemy produkcji rolniczej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe

1915 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń,

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Wymagane dokumenty

 • podanie - wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • kserokopia dowodu osobistego

Adres

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
budynek D9, pokój 319 lub 322

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR | tel.17 785 53 19 | e-mail: jbuczek@ur.edu.pl

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl