Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Opis studiów

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa
 • Agrobiznes
 • Ochrona roślin
 • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Herbologia
 • Produkcja ogrodnicza
 • Systemy produkcji rolniczej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe

1915 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń,

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Wymagane dokumenty

 • podanie - wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • kserokopia dowodu osobistego

Adres

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Roślinnej
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
budynek D9, pokój 319 lub 327, 

Telefon

17 785 53 19 lub 17 78 55 327

Osoba do kontaktu

Dr inż. Piotr Kubit

Kierownik studiów

Dr hab. inż. Jan Buczek

Jednostka prowadząca studia

Katedra Produkcji Roślinnej

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl