Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

Opłata za studia podyplomowe

3000 zł. (płatne w dwóch ratach po 1500 zł. za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia

Termin składania dokumentów

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, do 30 września 2019 r. w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:          
-
 dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub   
- dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:   
- podanie o przyjęciu na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),   
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,       
Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności).

Adres

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 15 04

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Anna Golonka

Opis studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym oraz funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcję w instytucjach publicznych, którzy mogą przede wszystkim uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze rozszerzą wiedzę na temat prawa karnego skarbowego i jego miejsca w systemie nauk społecznych, w tym nauk prawnych. Dodatkowo zapoznają się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa celnego oraz podstawową wiedzą z prawa karnego materialnego i procedury karnej. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik prowadzenia kontroli skarbowej i jej praktycznego wymiaru. Studia te, powinny też pomóc w poznaniu strony prawnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za przekroczenia uprawnień, a także poznają najważniejsze instytucje i założenia polityki karnej w prawie karnym skarbowym. 

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne średnio 2 razy w miesiącu.

Program studiów

Prawo karne skarbowe

Postepowanie kontrolne w administracji skarbowej i celnej

Prawo karne skarbowe procesowe

Wspólnotowe prawo celne

Administracja i kontrola skarbowa

Prawo dewizowe w świetle obowiązujących przepisów

Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze

Podstawy audytu wewnętrznego

Prawo karne materialne

Wykonawcze prawo karne skarbowe

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe

Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego

Ochrona danych osobowych

Mediacja w sprawach karnych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Przestępstwa i wykroczenia „hazardowe”

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ujęte w kodeksie karnym

Seminarium dyplomowe

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Granat

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

- Podanie - kwestionariusz (wygenerowany z systemu),

- Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (orginał do wglądu).   

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl