Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

Opłata za studia podyplomowe

1500 zł za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia

Termin składania dokumentów

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji .

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

35

Adres

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

Telefon

17 872 15 04

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Anna Golonka

Początek studiów

październik/listopad 2018

Opis studiów

Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym oraz funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcje w instytucjach publicznych, którzy mogą przede wszystkim uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego, jaką jest prawo karne skarbowe, praktykom wymiaru sprawiedliwości i organów pomocy prawnej, a także funkcjonariuszom państwowym. Z wiedzy zdobytej na tych studiach mogą skorzystać także osoby zajmujące się dziedzinami prawa z pogranicza prawa skarbowego, takimi jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo celne, postępowanie karne.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne średnio 2 razy w miesiącu.

Program studiów

 • Prawo karne skarbowe
 • Postepowanie kontrolne w administracji skarbowej i celnej
 • Prawo karne skarbowe procesowe
 • Wspólnotowe prawo celne
 • Administracja i kontrola skarbowa
 • Prawo dewizowe w świetle obowiązujących przepisów
 • Postepowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze
 • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Postępowanie karne
 • Prawo karne materialne
 • Wykonawcze prawo karne skarbowe
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
 • Ochrona danych osobowych
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Przestępstwa i wykroczenia „hazardowe”
 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ujęte w kodeksie karnym
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Ogólne założenia: niniejsze studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników (słuchaczy) z wiedzą teoretyczną z zakresu prawa karno-skarbowego, prawa celnego oraz podstawową wiedzę z prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik prowadzenia kontroli skarbowej i jej praktycznego wymiaru. Powinny też pomóc w poznaniu strony prawnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za przekroczenia uprawnień.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Granat

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

- Podanie - kwestionariusz (wygenerowany z systemu),

- Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (orginał do wglądu).   

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl