Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca studia

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za studia podyplomowe

1400 zł semestr / Łącznie: 4 200 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

  1. Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim.
  2. Posiadanie uprawnień pedagogicznych.
  3. Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Termin składania dokumentów

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 61

Kierownik studiów

dr Irena Momola

Początek studiów

W momencie utworzenia grupy

Opis studiów

Program studiów zapewnia absolwentowi pozyskanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie stymulowania rozwoju ruchowego, koordynowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz podejmowanie działań w celu profilaktyki wad postawy ciała. W dobie wprowadzania do szkół treści nauczania ukierunkowanych na kształtowanie zachowań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych, jak również instytucjach i organizacjach pożytku publicznego związanych z kulturą fizyczną.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program studiów

325 godzin (140 w./165 ćw./ 20 sem) + 60 godzin praktyki pedagogicznej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w placówkach oświatowych oraz w odpowiednich instytucjach terapeutyczno-wychowawczych.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Wielgos

Punkty ECTS

54 ECTS

Wymagane dokumenty

  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.
  4. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy)
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.
  6. Zdjęcie legitymacyjne - 1x.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl