Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Adresatami studiów są nauczyciele przedszkoli, szkół masowych, integracyjnych i specjalnych, którzy ukończyli studia nauczycielskie I, II stopnia lub jednolite magisterskie, lub inne specjalności pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, terapeuci zatrudnieni w placówkach publicznych i niepublicznych, poradniach, pracujący z dziećmi, uczniami i z młodzieżą z autyzmem.

Początek rekrutacji

2018-06-18

Termin składania dokumentów

wrzesień 2018 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 04

Kierownik studiów

dr Izabela Marczykowska

Początek studiów

wrzesień 2018

Opis studiów

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM  absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dla ich rodzin,
 •  wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

 

 1. Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

 

 1. Język kształcenia: polski

 

 1. Ogólne założenia: Założenia programu studiów podyplomowych są odpowiedzią na standardy kształcenia nauczycieli[1]. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem.

 

 1. Ogólna liczba punktów ECTS: 45

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 300

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

1. Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju

1

2. Rehabilitacja dziecka z autyzmem w kontekście pedagogiki specjalnej

1

3. Podstawy psychopatologii, psychologii klinicznej    w rehabilitacji osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju

1

4.  Metody terapii osób z autyzmem

1

5.  Rodzina dziecka z autyzmem

1

6. Wykład monograficzny

1

7. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju

1

8. Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka                z autyzmem

2

9. Edukacja osób z autyzmem

1

10.Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem

1

11.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                      z autyzmem

2

12. Stosowana analiza zachowania

2

13. Redukcja zachowań trudnych u osób                             z zaburzeniami rozwoju

2

14. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

2

15.Metody komunikacji alternatywnej                                  i wspomagającej osób z autyzmem

2

16. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno             -motoryczna

2

17. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – postępowanie

2

18. Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem

2

19.Integracja uczniów z autyzmem - organizowanie środowiska terapeutycznego – metoda cieniowania

2

20. Mediacje i coaching rodzicielski

4

21. Terapia zajęciowa, jako terapia wspomagająca

2

22.Prowadzenie dokumentacji procesu terapeutycznego

1

23. Praktyka

9

 

[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sty1cznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 
 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl