Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów nauczycielskich I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, lub innych specjalności pedagogicznych, psychologicznych.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 04

Kierownik studiów

dr Izabela Marczykowska

Początek studiów

wrzesień 2017

Opis studiów

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach  funkcjonowania.  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

  • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
  • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
  • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób  z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
  • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

ECTS

Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju

5

 

1

Rehabilitacja dziecka
z autyzmem w kontekście pedagogiki specjalnej

10

 

1

Podstawy psychopatologii, psychologii klinicznej w rehabilitacji osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju

10

 

1

Metody terapii osób z autyzmem

10

 

1

Rodzina dziecka z autyzmem

10

 

1

Wykład monograficzny

10

 

1

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju

10

 

1

Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem

 

20

2

Edukacja osób z autyzmem

 

15

1

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z autyzmem

5

15

2

Mediacje i coaching rodzicielski

 

20

2

Stosowana Analiza Zachowania

5

15

2

Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju

 

15

2

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne

 

15

2

Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem

 

15

2

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

 

15

2

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – postępowanie

10

10

2

Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem

 

15

2

Integracja uczniów z autyzmem – organizowanie środowiska terapeutycznego – metoda cieniowania
 

10

15

2

Terapia zajęciowa jako terapia wspomagające

 

10

1

Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem

 

5

1

Prowadzenie dokumentacji procesu terapeutycznego

 

5

1

Praktyka

 

120

12

Razem

95

325

45

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

Osoba do kontaktu

inż. Danuta Kucharska

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu) 
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl