Nauczanie biologii w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Wydział Pedagogiczny

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Początek rekrutacji

2019-06-12

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 05

Kierownik studiów

Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Opis studiów

Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela biologii, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

PrzedmiotWĆw.ECTS
Biologia komórki 15 5 2
Chemia ogólna i organiczna 15 5 2
Mikrobiologia 10 10 2
Biochemia 15 5 3
Botanika z anatomią roślin 15 5 2
Zoologia 15 5 3
Fizjologia roślin 15 5 2
Fizjologia zwierząt 15 5 2
Elementy anatomii i fizjologii człowieka 15 15 4
Genetyka 15 5 2
Ekologia i ochrona środowiska 15 15 2
Ewolucja świata organicznego   10 2
Metodyka nauczania biologii 15 45 8
Eksperyment w naukach przyrodniczych   10 2
Programy nauczania biologii 15 15 2
Elementy prawa oświatowego 10   1
Praktyka (60 godzin)      
RAZEM 200 160 45

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie biologii w szkole” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela biologii w szkołach podstawowych klasy V - VIII zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Ponadto uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań nauczyciela biologii, ze szczególnym uwzględnieniem tych w zakresie:

  1. przekazywania wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie nauczania biologii;
  2. diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów;
  3. realizacji procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy;
  4. projektowania, realizacji i ewaluacji programów nauczania biologii;
  5. sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi w pracy nauczyciela;
  6. podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Osoba do kontaktu

Mgr Małgorzata Szela

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl