Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  190 godzin

 • Opłata za semestr

  1850 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Ekonomii i Finansów

 • Kierownik studiów

  dr hab. inż. Dariusz Zając, prof. UR

Opis studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

 

Kadra dydaktyczna

Eksperci z praktyki gospodarczej (Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie), a także kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, przygotowujące go do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. W szczególności absolwent nabywa wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. Absolwent uzyskuje dodatkowe wykształcenie kierunkowe w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymagane kwalifikacje zawodowe do podjęcia takiej pracy.

 

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Program studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej

 • Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • System finansowy ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego
 • Prawo finansowe i budżetowe
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego
 • Konstrukcja i wykonanie budżetu zadaniowego
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sferze finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Realizacja zamówień publicznych
 • Podatek VAT w sferze finansów publicznych
 • Finansowanie projektów jednostek sektora publicznego i pomoc publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi
 • Ochrona danych
 • Seminarium

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).