Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  185 godzin

 • Opłata za semestr

  1750 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności dotyczy to zarówno pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej jak również do przedstawicieli takich grup jak policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych. Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego - zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania zespołem ludzkim
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
 • System ratownictwa medycznego
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Elementy prawa karnego materialnego i procesowego w zarządzaniu kryzysowym
 • Wybrane elementy prawa cywilnego w zarządzaniu kryzysowym
 • Zagadnienia kryminologii i kryminalistyki w zarządzaniu kryzysowego(zajęcia laboratoryjne)
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).