FAQ

Do kiedy trwa rekrutacja i należy złożyć dokumenty na studia podyplomowe?
Termin rekrutacji jest podany na stronie internetowej danego kierunku studiów podyplomowych/kursu/szkolenia.

Gdzie należy złożyć dokumenty na studia podyplomowe?
Dokumenty należy złożyć do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek Biblioteki UR), pok. 52.
Pon. – pt. od 8:00-15:30

Czy pobierana jest opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe?
Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe na żadnym kierunku.

Kiedy odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trakcie weekendów, tj. sobota-niedziela, częstotliwość spotkań uzależniana jest od programu danego kierunku studiów podyplomowych, zazwyczaj są to zjazdy co dwa tygodnie.

Czy można dokumenty na studia podyplomowe wysłać pocztą?
Tak, ale tylko gdy kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego upoważniony, w przeciwnym razie dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Kształcenia Podyplomowego wraz oryginałem świadectwa ukończenia studiów wyższych do wglądu.

Czy można przesłać skan dokumentów na studia podyplomowe?
Nie przyjmujemy skanów.

Czy opłaty za studia podyplomowe (czesne) można rozłożyć na raty?
Tak, istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na raty. Z tytułu rozłożenia płatności na raty słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Czy zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie?
Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w formie tradycyjnej. Jeżeli postanowienia Rządu RP/Władz Uczelni będą stanowić inaczej mogą się one odbywać w formie zdalnej bądź hybrydowej.

Co z płatnością za czesne w momencie rezygnacji ze studiów przez słuchacza?
Opłata za studia jest liczona wprost proporcjonalnie do odbytych się zajęć do momentu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych przez słuchacza do Działu Kształcenia Podyplomowego.

Czy dokumenty należy dostarczyć osobiście?
Dokumenty można przekazać przez osobę trzecią. Należy jedynie pamiętać o złożeniu wszystkich niezbędnych podpisów na podaniu oraz pozostałych dokumentach.

Kto może się zapisać na studia podyplomowe?
Podstawowym warunkiem uczestniczenia w kształceniu podyplomowym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat/inż.), niemniej jednak na niektórych kierunkach studiów podyplomowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia/ jednolitych magisterskich, zapisane jest to przy danym kierunku studiów podyplomowych i weryfikowane jest to na etapie rekrutacji.

Kiedy rozpoczynają się studia podyplomowe?
Studia podyplomowe rozpoczynają się najczęściej w październiku lub listopadzie, dokładny termin rozpoczęcia studiów zostaje podany słuchaczom indywidulanie dla każdego kierunku. Jest możliwość uruchomienia niektórych kierunków studiów podyplomowych w innym terminie, jeśli zostanie zebrana odpowiedna grupa chętnych.

Czy dla słuchaczy są przewidziane stypendia?
Na studiach podyplomowych nie ma możliwości otrzymania stypendiów.

Czy przysługuje słuchaczom studiów podyplomowych legitymacja studencka?
Słuchacz studiów podyplomowych nie ma statusu studenta i nie przysługuje mu legitymacja studencka.

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury?
Tak istnieje możliwość otrzymania faktury. Prośbę o otrzymanie faktury należy zgłosić do Działu Kształcenia Podyplomowego przed podpisaniem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe/kurs/szkolenie.

Co decyduje o przyjęciu na studia podyplomowe?
W zdecydowanej większości o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe, jeżeli mam ukończone studia wyższe, ale czekam na termin obrony?
Tak można, dyplom należy do nas dostarczyć po obronie ale przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli zaistnieje taka sytuacja należy do Działu Kształcenia Podyplomowego dostarczyć zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wyższych.

Czy UR wydaje zaświadczenia słuchaczom studiów podyplomowych potwierdzające ich udział w studiach podyplomowych?
Tak, na prośbę słuchacza wydajemy takie zaświadczenia.

Czy pracodawca może sfinansować studia?
Owszem pracodawca może sfinansować studia w całości bądź w części. Jest również możliwość otrzymania faktury.

Czy po złożeniu dokumentów można zmienić formę płatności z indywidualnej na pracodawcy?
Istnieje taka możliwość, należy o tym fakcie poinformować Dział Kształcenia Podyplomowego.

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]