Accounting in English

Opis kursu

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w różnych podmiotach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości i finansów (pojęcia i operacje). Absolwent kursu zostanie zapoznany z zagadnieniami księgowości i rachunkowości, w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Po ukończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Program kursu

  • Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa (6 godz.)
  • Koszty i przychody przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat (6 godz.)
  • Plan kont. Operacje księgowe bilansowe i operacje wynikowe (5 godz.)
  • Sprawozdawczość finansowa (3 godz.)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  „Accounting in English” – posługiwanie się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Opłata za kurs

Wersja 1 (moduł uzupełniający); 290 zł Wersja 2 (moduł samodzielny); 350 zł Studenci UR – cena promocyjna 290 zł

Liczba semestrów

I semestr – 20 godz.

Koniec rekrutacji

2019-11-30

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu  jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min 15 osób). Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał do wglądu)
  • serokopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (oryginał do wglądu)

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 24

Osoba do kontaktu

mgr Justyna Chmiel

Kierownik kursu

Mgr Justyna Chmiel

Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym B1

Jednostka prowadząca kurs

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

min 15 osób

Początek kursu

listopad 2019

Terminy zajęć

do ustalenia

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

2

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]