Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy zamierzają w kolejnym roku akademickim (2022/23) podjąć studia w Polsce. Kurs trwa 2 semestry. Po ukończeniu kursu Słuchacze zdają egzamin, który potwierdza znajomość języka polskiego i otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Centrum Polonijne jest jednostką akredytowaną przez NAWA, co oznacza, że większość polskich uczelni zwalnia kandydatów na studia, którzy posiadają świadectwo ukończenia naszego kursu z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego.

Kurs trwa 600 godzin. W trakcie kursu kandydaci doskonalą znajomość języka polskiego, zwłaszcza w takich obszarach, które będą niezbędne podczas studiów: uczą się polskiego języka naukowego, zdobywają wiedzę na temat terminologii wybranej dziedziny studiów. Proponujemy również zajęcia pozwalające poznać kulturę polską, oraz zachowania językowe Polaków.

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na różne kierunki studiów w Polsce, dlatego nie organizujemy zajęć specjalistycznych z wybranych przedmiotów, możemy jednak pomagać w znalezieniu odpowiednich zajęć przygotowujących merytorycznie do studiów na wybranym kierunku.

Poziom językowy zajęć jest dostosowany dla osób, które opanowały już język polski w stopniu średniozaawansowanym. Kandydaci, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw i jednocześnie wziąć udział w Kursie przygotowującym do podjęcia nauki w Polsce – zapraszamy na Intensywny kurs języka polskiego, którego celem jest umożliwienie osiągnięcia poziomu biegłości językowej wymaganej od słuchaczy Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce. Czas trwania Intensywnego kursu języka polskiego jest skorelowany z terminem rozpoczęcia Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce.

Dokument poświadczający przyjęcie na Intensywny Kurs języka polskiego należy dołączyć do kompletu dokumentów wymaganych przy przyjęciu na Kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce zamiast oświadczenia o samodzielnym wykonaniu testu sprawdzającego poziom biegłości językowej.

Centrum Polonijne nie organizuje rekrutacji na studia w Polsce. Przewidujemy w ramach kursu cykl zajęć wspierających uczestników naszego kursu w procesie rekrutacyjnym, ale każdy z uczestników samodzielnie ubiega się o przyjęcie na studia w wybranej uczelni.


Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, z po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów. Pośredniczymy jednak w rezerwacji miejsc w naszych akademikach (link do akademików) – osoby zainteresowane korzystaniem z noclegów w akademikach prosimy o kontakt mailowy.

 

Jak zapisać się na KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA NAUKI W POLSCE

Krok po kroku

Krok 1: wykonanie testu sprawdzającego poziom biegłości językowej: 

>>PRZYSTĄP DO TESTU<<

 

jeżeli twoja znajomość języka polskiego jest na poziomie B1 zapraszamy do rekrutacji na Kurs: link do systemu rekrutacyjnego

jeżeli twoja znajomość języka polskiego nie jest na poziomie B1 zapraszamy do rekrutacji na Intensywny kurs języka polskiego.

Krok 2: Dostarczenie dokumentów

· świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu) 

· polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)

· potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub za pierwszy semestr 

· podanie o przyjęcie na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce (w wersji elektronicznej)

· podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu testu sprawdzającego poziom biegłości językowej

· dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

 

Po dostarczeniu wymienionych dokumentów, Centrum Polonijne wysyła na wskazany adres Zaświadczenie o przyjęciu na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce. 

Krok 2: Dostarczenie dokumentów

· świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu) 

· polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)

· potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub za pierwszy semestr 

· podanie o przyjęcie na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce (w wersji elektronicznej)

· zaświadczenie o przyjęciu na Intensywny kurs języka polskiego

· dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po dostarczeniu wymienionych dokumentów, Centrum Polonijne wysyła na wskazany adres Zaświadczenie o przyjęciu na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce.

UWAGA – kandydat nie czeka na ukończenie Intensywnego kursu języka polskiego, wystarczy samo zaświadczenie o przyjęciu na kurs.

 

Krok 3: Na podstawie Zaświadczenia można ubiegać się o wydanie wizy w konsulacie RP oraz o przyznanie miejsca w akademiku UR

 

Krok 4. Zapraszamy na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce

Krok 4. Zajęcia na Intensywnym kursie języka polskiego zaczynają się 1 września

Po ich zakończeniu zapraszamy na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce

Program kursu

 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 • Konwersacje w języku polskim
 • Ćwiczenia ortograficzne i redakcyjne
 • Lektorat profilowany
 • Polski język naukowy
 • Grzeczność językowa i kultura języka z elementami etykiety akademickiej
 • Wsparcie procesu rekrutacyjnego
 • Kultura i historia Polski

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce.


Centrum Polonijne jest akredytowaną przez NAWA jednostką, której dokumenty są uznawane przez większość polskich uczelni. Kandydat posiadający nasze świadectwo będzie zwolniony z obowiązku zdawania egzaminów potwierdzających znajomość języka polskiego na większości polskich uczelni.

Opłata za kurs

9900 zł - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu, przy czym obowiązuje wpłata pełnej opłaty za pierwszy semestr w ramach rekrutacji)

Liczba semestrów

2 semestry, Zajęcia odbywają się w systemie dziennym wg harmonogramu (5 dni w tygodniu) Ogólna liczba godzin: 600 godzin dydaktycznych W sytuacji zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość realizacji kursu w trybie on-line

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną  w sposób ciągły w terminie do 31.08.2021.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 12 osób). Liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób).
Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu)
 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub za pierwszy semestr z dopiskiem kurs „Kurs języka polskiego przygotowawczy”
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu testu sprawdzającego poziom biegłości językowej (lub zaświadczenie o przyjęciu na Intensywny kurs języka polskiego)
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności)

Adres

Centrum Polonijne UR
al. mjr. W. Kopisto 2b,
35-959 Rzeszów
Budynek A3, pokój nr 117

 

Kierownik kursu

dr Małgorzata Kułakowska

Wymagania wstępne

 • Ukończenie szkoły średniej lub studiów
 • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu
 • Zdanie testu językowego on-line.
 • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)

Jednostka prowadząca kurs

Centrum Polonijne

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]