KURS KSIĘGOWOŚĆ W PRAKTYCE I stopnia (X edycja) TRWA REKRUTACJA

Opis kursu

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości

1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów

1.5 Charakterystyka rozrachunków

1.6 Operacje gospodarcze

1.7 Dowody księgowe

1.8 Księgi rachunkowe

 

Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach rachunkowych - 35 godz.

2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych

2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego

2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy
o rachunkowości

2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

 

Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.

3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.

3.3 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opłata za kurs

960 zł (Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach na wniosek Słuchacza skierowany do Kierownika kursu)

Liczba semestrów

70 godzin - ( środa, piątek w zależności od oczekiwań słuchaczy) czas trwania ok. 2 miesięcy

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.19 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych (dokumentów, wpłat itp) przesyłamy słuchaczom na podany przez nich adres e-mailowy.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych (skan przesłać na e-mail  [email protected])
  • do wglądu dowód osobisty lub inny dokumentu potwierdzający tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy na I zajęcia przynieść komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty. 

Kierownik kursu

dr Renata Nesterowicz

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Jednostka prowadząca kurs

Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z praktykami

Język wykładowy

polski

Początek kursu

Przewidywany termin uruchomienia kursu: w przypadku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej.

Terminy zajęć

 Środy i piątki w godzinach od 16 do 20

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

6

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]